Lees voor   Afdrukken Stuur door - A | A | A +

Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

Bestemmingsplannen beschrijven waar het betreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is, zoals agrarisch, bedrijf, verkeer of wonen. Een bestemmingsplan schrijft dus ook voor waar wél en waar niet mag worden gebouwd.

Bestemmingsplan inzien?

De bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen, kunt u bekijken op de pagina 'Bestemmingsplannen, inzage'.

Waar bestaat een bestemmingsplan uit?

  • Verbeelding
    De verbeelding laat het gebied zien waarop het bestemmingsplan betrekking heeft met alle bestemmingen die in dat gebied gelden. De bestemmingen zijn met kleuren, lijnen en aanduidingen op de verbeelding aangegeven. Ook staan op de verbeelding nadere bepalingen van de bestemming, zoals waar gebouwd mag worden (bouwvlak) en hoe hoog gebouwd mag worden . 
  • Regels
    In de regels staat vastgelegd wat wél en wat niet mag binnen de bestemming. Ook in de regels staan nadere bepalingen van de bestemming, zoals hoe groot en hoe hoog een aan– en uitbouw mag worden. 
  • Toelichting
    De toelichting geeft een omschrijving van het plangebied, de toekomstvisie voor het gebied en de diverse onderzoeken.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

De totstandkoming van een bestemmingsplan bestaat uit de volgende fasen, waarbij de fasen visie en voorontwerp niet altijd worden toegepast.

1. Visie
Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstelt, wordt het gebied onderzocht. Er wordt gekeken in de archieven en in het gebied zelf. Gaat het om een nieuwe ontwikkeling, dan wordt eerst een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit vormt samen met het vastgestelde ruimtelijke beleid de visie voor het gebied.

2. Voorontwerp
Met deze ingrediënten maakt de gemeente uiteindelijk een voorontwerp van een bestemmingsplan, een eerste concept. In dit eerste concept worden ook de diverse onderzoeken, zoals een bodem-, akoestisch- en archeologisch onderzoek toegelicht. In principe ligt ieder voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak ter inzage.
De Wet ruimtelijke ordening verplicht geen inspraak. Toch hanteert de gemeente een uitgebreide inspraakprocedure, omdat de gemeente Tiel een toetsing van de plannen bij inwoners en bedrijven belangrijk vindt. Inspraakreacties (op-, aanmerkingen én positieve reacties) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

3. Ontwerp
De resultaten van de inspraak worden in het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt, net als de resultaten van het overleg met de provincie, het waterschap en andere instanties. Na deze aanpassing spreken we van een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan gaat gedurende zes weken ter inzage (als er bij het voorontwerp bestemmingsplan geen inspraak is verleend is dit de eerste en laatste keer dat inspraak wordt verleend). Ook in deze fase is het mogelijk om schriftelijk of mondeling te reageren. Nu door een zienswijze, die moet worden gericht aan de gemeenteraad. Iedereen (en niet alleen belanghebbenden) kan hierop reageren.

4. Vastgesteld
De gemeenteraad hoort degenen, die een zienswijzen hebben ingediend en betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan weer zes weken ter visie. Gedurende deze termijn kan eventueel beroep bij Raad van State worden ingediend.

5. Beroep Raad van State
Degenen die zienswijzen hebben ingediend én belanghebbende zijn, kunnen nu nog beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Als ook die procedure is doorlopen, is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Wanneer liggen de plannen ter inzage?

De plannen worden tijdig bekend gemaakt in de Zakengids. Ook wordt er een publicatie geplaatst in de Staats Courant. De bekendmakingen kunt u ook vinden op deze site. De plannen liggen telkens 6 weken ter inzage bij het Omgevingsloket. Ook kunnen nieuwe plannen digitaal worden ingezien.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het inzien van bestemmingsplannen.

Doorlooptijd

Direct bij het Omgevingsloket of via de website.

Nadere informatie

Als u vragen heeft dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket op het stadhuis, dat op werkdagen open is van 8.30 tot 12.30 uur. Ook kunt u 's middags tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0344) 63 71 67.