Gemeente Tiel

Deelverordening subsidie isolatiemaatregelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Tiel
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie isolatiemaatregelen
CiteertitelDeelverordening subsidie isolatiemaatregelen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 van de Gemeentewet
 2. Artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-11-2010Onbekend20-10-2010
Tiel actueel 26 november 2010
Verordeningenregister 2010, nummer 4.06

Tekst van de regeling

Intitulé

DEELVERORDENING SUBSIDIE ISOLATIEMAATREGELENDE RAAD VAN DE GEMEENTE TIEL, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2010gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit:

vast te stellen de volgende verordening

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel
 • b. Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.
 • c. subsidie: eenmalige activiteitensubsidie als bedoeld in artikel 1.1. onder G van
  de Algemene Subsidie Verordening Tiel
 • d. subsidieplafond: het plafond als bedoeld in artikel 4:22 Algemene wet bestuursrecht
 • e. A.S.V.: Algemene Subsidie Verordening Tiel

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Tiel is van toepassing voor zover daarvan in deze verordening niet wordt afgeweken.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

In afwijking van het gestelde in art. 2.1 van de ASV kan subsidie worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Tiel.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1. Een subsidie-aanvraag wordt geweigerd indien de maatregelen niet verder strekken dan:

  • - hetgeen wettelijk minimaal verplicht is
  • - de gangbare minimum kwaliteitseisen.
 • 2. De aanvraag wordt ook geweigerd indien uit de aanvraag blijkt dat kennelijk niet zal worden voldaan aan de eisen als bedoeld in artikel 7.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1. aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:
  • a. Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.
  • b. Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.
  • c. Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:
 • 1 door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;
 • 2 door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;
 • 2 de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;
 • 3 de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,--;
 • 4 de woning heeft een woonbestemming op grond van het vigerende bestemmingsplan.
 • 5 de aanvraag wordt ingediend op grond van een aanvraagformulier dat het college voor deze subsidie vaststelt. Art. 3.1 tweede lid van de ASV is niet van toepassing.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond vast.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning. Onder de subsidiabele kosten wordt verstaan de kosten voor de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder 7.1, waarbij loonkosten niet subsidiabel zijn als de bewoner deze maatregelen zelf uitvoert.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag op grond van het aanvraagformulier nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is ingediend.

Artikel 11 Uitbetaling subsidie

 • 1. Binnen vier weken na het uitvoeren van de maatregel moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie zijn ingediend. Art. 5.9, eerste lid van de ASV is niet van toepassing.

 • 2. Als het verzoek tot vaststelling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 12. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a. de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;
 • b. een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;
 • c. op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: deelverordening subsidie isolatiemaatregelen

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 oktober 2010,

de griffier, de voorzitter,

05b - Deelverordening- 20 oktober 2010

Nota-toelichting

Toelichting

Algemene toelichting

Het doel van de verordening is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen hun CO2 uitstoot. Eveneens verlagen zij hun maandelijkse energiekosten en dit heeft meer impact naarmate de energieprijzen stijgen. Prognoses laten zien dat energiekosten, met name voor de lage inkomens, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale woonlasten.

 

Het uitgangspunt van de regeling is het verlagen van het energiegebruik van huishoudens. Op de langere termijn verlagen we hiermee de opgave van relatief kostbare duurzame energie die opgewekt moet worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn.

In deze verordening komen daarom een aantal isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie. Uit de evaluatie van een achttal pilotprojecten in de provincie Gelderland blijkt dat voor vloer-, dak-, glas- en gevelisolatie de besparing in CO2 en het rendement voor de bewoners het grootst is. Omdat er voor glasisolatie een landelijke subsidieregeling bestaat én bewoners uit zichzelf vaak al dubbel glas laten aanbrengen is dit niet opgenomen in deze stimuleringsregeling. De regeling beperkt zich tot isolatiemaatregelen aan de zogenaamde ‘schil’ van de woning. Meer innovatieve maatregelen als zonneboilers, warmte-koudeopslag en PV-cellen zijn nu nog relatief dure methoden om energie op te wekken en leveren daardoor op korte termijn minder rendement en besparingen op dan isolatiemaatregelen.

 

Toelichting artikel 4

Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen enkel door communicatie. Op basis van de eerder genoemde pilots blijkt dat een kleine financiële ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken.

 

Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhoudsplanning en –werkzaamheden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komen wel in aanmerking voor subsidie.

 

Toelichting artikel 7

De grootste opgave ligt bij woningen van vóór 1970. Een deel van de woningen uit de periode 1970-1980 verdient eveneens aandacht. De grens voor subsidie ligt daarom bij woningen van voor 1980.

 

Toelichting artikel 9

De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, wordt geadviseerd de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren aan de hand van deskundig advies of begeleiding.