Activiteitensubsidie sport

De gemeente wil zoveel mogelijk actieve, gezonde en veerkrachtige inwoners krijgen en houden.

De gemeente wil daarom (omni)sportverenigingen aanmoedigen meer activiteiten te organiseren die hieraan bijdragen.  Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de Regisseur Sport en Gezondheid via subsidies@tiel.nl.

Bij de activiteitensubsidie sport gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Sport Tiel 2020.

De gemeente verstrekt alleen subsidie voor lichamelijke activiteiten die bijdragen aan het doel: het krijgen en houden van actieve, gezonde en veerkrachtige inwoners.

Bent u een in de gemeente Tiel gevestigde en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (omni)sportvereniging:

 • die de beoefening van sport in georganiseerd verband ten doel heeft 
 • die minimaal 25 leden heeft die woonachtig zijn in de gemeente Tiel 
 • die een regeling heeft getroffen op grond waarvan een contributie, c.q. bijdrage wordt gevraagd aan de leden
 • die geen winstoogmerk heeft of betaald technisch/bestuurlijk kader die meer dan de door de belastingdienst bepaalde vrijwilligersvergoeding ontvangt?

Dan kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die voldoen aan een of meerdere van de volgende voorwaarden:

 1. de activiteiten zijn gericht op de kennismaking met een sport, en/of;
 2. de activiteiten verhogen de sportdeelname voor inwoners van de gemeente Tiel, en/of;
 3. de activiteiten zijn gericht op leden met een beperking, en/of;
 4. de activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen en opleiden van het technisch of bestuurlijk kader.

Let op: het moet gaan om lichamelijke activiteiten.

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?

De hoogte van de activiteitensubsidie sport bedraagt:

 • voor eenmalige activiteiten of een reeks activiteiten die zijn gericht op het kennismaken met een sport en/of het bevorderen van sportdeelname: 75% van de kosten tot een maximum van € 500,- per jaar.
 • Voor eenmalige activiteiten of een reeks activiteiten die zijn gericht op het kennismaken met een sport en/óf het bevorderen van de sportdeelname bevorderen en die worden georganiseerd samen met minimaal één partner uit de gemeenschap: 75% van de kosten tot een maximum van € 1.000,- per jaar.
 • Voor eenmalige activiteiten en/of een reeks activiteiten die gericht zijn op mensen met een beperking: maximaal € 1.500,- per jaar.
 • Voor eenmalige activiteiten die gericht zijn op het versterken en ontwikkelen van het technisch of bestuurlijk kader: maximaal € 250,- per activiteit met een maximum van € 750,- per jaar.

Kosten voor salarissen, eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook kosten die u via een andere verordening met subsidie vergoed krijgt, komen niet in aanmerking.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond voor sport voor 2021 is vastgesteld op € 30.500,-. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Een aanvraag voor een subsidie voor sportactiviteiten vraagt u aan via het formulier op deze pagina. U stuurt daarbij de volgende gegevens mee:

 • een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een beschrijving van hoe de activiteit(en) meehelpen aan het doel van de subsidie
 • een begroting en dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten en de stand van zaken hiervan
 • een overzicht van het aantal leden op de datum van de subsidieaanvraag. U moet daarbij verklaren dat de leden in Tiel wonen. 
 • een (beleids)stuk van de vereniging waaruit blijkt dat de vereniging een actief beleid voert om roken en drinken van alcohol onder jeugdleden te voorkomen

Uw aanvraag moet uiterlijk acht weken voor de start van de activiteit(en) bij ons binnen zijn. Aanvragen die later binnen komen, worden afgewezen.

Doet u voor het eerst een aanvraag?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan, dan stuurt u de volgende gegevens mee:

 • een kopie van een bankafschrift
 • een uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel

Let op staatssteun!

Niet iedere organisatie ziet zichzelf waarschijnlijk als onderneming. Maar wanneer het gaat om subsidies dan is een onderneming iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. Om dit risico te beperken vragen wij u de volgende gegevens mee te sturen:

 • een overzicht van subsidies, vergoedingen, of steun  die u ontvangt of al heeft ontvangen van overheden voor de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • een verklaring als bedoeld in de verordening over de-minimissteun (de-minimisverklaring)

U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden:

U noemt de activiteit(en) op een openbaar medium, zoals een krant of tv-programma. Daarbij vermeldt u de medewerking van de gemeente Tiel. Dit moet u op zijn laatst zes weken nadat de activiteit(en) heeft plaatsgevonden, gedaan hebben.