Advies bestemmingsplan buitengebied

12 dec 2019
De adviescommissie ruimtelijke plannen heeft haar advies over het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het advies is rechtstreeks uitgebracht aan de gemeenteraad. Het advies wordt meegenomen in de besluitvorming over het bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingplan buitengebied wordt op woensdag 18 december 2019 besproken in de raadsvergadering. De gemeenteraad kan het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vaststellen. Dit doet de raad door het indienen van een amendement. Een amendement is een voorstel tot wijziging van het ontwerpbesluit. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, dan wordt het oorspronkelijke besluit gewijzigd.

Hoe is het advies gemaakt?

Om het advies te kunnen schrijven heeft de adviescommissie ruimtelijke plannen op maandag 25 november hoorzittingen gehouden. Mensen die een zienswijze hebben ingeleverd op het bestemmingsplan zijn uitgenodigd om hun zienswijze bij deze hoorzittingen toe te lichten. Daarna heeft de adviescommissie een advies gemaakt over alle ingediende zienswijzen.

Raadsvergadering 18 december 2019

Op 18 december 2019 staat het onderwerp bestemmingsplan Buitengebied op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. U kunt de raadsvergadering volgen via deze link naar de pagina met de agenda. Daarnaast kunt u de raadsvergadering in de raadszaal van het stadhuis bijwonen., ingang Ambtmanstraat 13. Er kan niet meer worden ingesproken over dit onderwerp, omdat er al inspraak is geweest binnen de bestemmingsplanprocedure.

Waar kan ik het advies lezen?

U kunt het advies lezen via deze link naar de pagina met de raadsagenda onder agendapunt 8. Daar kunt u ook het bestemmingsplan Buitengebied vinden en het verslag van de hoorzittingen.