Lettergrootte: - +

Afdrukken- A | A | A +

Digitale balie

Bestemmingsplannen

Algemene informatie

Team: Vergunningen
Uitvoerende:Gemeente

Samenvatting

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er op een bepaalde plaats gebouwd mag worden, hoe groot dat mag zijn en waarvoor het gebouw en de gronden gebruikt mogen worden.

_Beschrijving

Wat is een bestemmingsplan?

Bestemmingsplannen beschrijven waar het betreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is, zoals agrarisch, bedrijf, verkeer of wonen. Een bestemmingsplan schrijft dus ook voor waar wél en waar niet mag worden gebouwd.

Waar bestaat een bestemmingsplan uit?

 • Verbeelding

  De verbeelding laat het gebied zien waarop het bestemmingsplan betrekking heeft met alle bestemmingen die in dat gebied gelden. De bestemmingen zijn met kleuren, lijnen en aanduidingen op de verbeelding aangegeven. Ook staan op de verbeelding nadere bepalingen van de bestemming, zoals waar gebouwd mag worden (bouwvlak) en hoe hoog gebouwd mag worden.

 • Regels

  In de regels staat vastgelegd wat wél en wat niet mag binnen de bestemming. Ook in de regels staan nadere bepalingen van de bestemming, zoals hoe groot en hoe hoog een aan- en uitbouw mag worden. 

 • Toelichting

  De toelichting geeft een omschrijving van het plangebied, de toekomstvisie voor het gebied en de diverse onderzoeken.

_Totstandkoming

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

De totstandkoming van een bestemmingsplan bestaat uit de volgende fasen, waarbij de fasen visie en voorontwerp niet altijd worden toegepast.

1. Visie

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstelt, wordt het gebied onderzocht. Er wordt gekeken in de archieven en in het gebied zelf. Gaat het om een nieuwe ontwikkeling, dan wordt eerst een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit vormt samen met het vastgestelde ruimtelijke beleid de visie voor het gebied.

2. Voorontwerp

Met deze ingrediënten maakt de gemeente uiteindelijk een voorontwerp van een bestemmingsplan, een eerste concept. In dit eerste concept worden ook de diverse onderzoeken, zoals een bodem-, akoestisch- en archeologisch onderzoek toegelicht. In principe ligt ieder voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak ter inzage.

De Wet ruimtelijke ordening verplicht geen inspraak. Toch hanteert de gemeente een uitgebreide inspraakprocedure, omdat de gemeente Tiel een toetsing van de plannen bij inwoners en bedrijven belangrijk vindt. Inspraakreacties (op-, aanmerkingen én positieve reacties) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

3. Ontwerp

De resultaten van de inspraak worden in het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt, net als de resultaten van het overleg met de provincie, het waterschap en andere instanties. Na deze aanpassing spreken we van een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan gaat gedurende zes weken ter inzage (als er bij het voorontwerp bestemmingsplan geen inspraak is verleend is dit de eerste en laatste keer dat inspraak wordt verleend). Ook in deze fase is het mogelijk om schriftelijk of mondeling te reageren. Nu door een zienswijze, die moet worden gericht aan de gemeenteraad. Iedereen (en niet alleen belanghebbenden) kan hierop reageren.

4. Vastgesteld

De gemeenteraad hoort degenen, die een zienswijze hebben ingediend en betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan weer 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan eventueel beroep bij Raad van State worden ingediend.

5. Beroep Raad van State

Degenen die zienswijzen hebben ingediend én belanghebbende zijn, kunnen nu nog beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Als ook die procedure is doorlopen, is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Inzage

Wanneer liggen de plannen ter inzage?

De plannen worden tijdig bekend gemaakt in de Openbare Mededelingen in de Stad Tiel. Ook wordt er een publicatie geplaatst in de Staats Courant. Deze bekendmakingen kunt u ook vinden op deze site. De plannen liggen telkens 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), omgevingsloket.

Doorlooptijd

Doorlooptijd

Direct via deze website.

 

Veelgestelde vragen

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

De totstandkoming van een bestemmingsplan bestaat uit de volgende fasen, waarbij de fasen visie en voorontwerp niet altijd worden toegepast.
1. Visie
Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstelt, wordt het gebied onderzocht. Er wordt gekeken in de archieven en in het gebied zelf. Gaat het om een nieuwe ontwikkeling, dan wordt eerst een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit vormt samen met het vastgestelde ruimtelijke beleid de visie voor het gebied.
2. Voorontwerp
Met deze ingrediënten maakt de gemeente uiteindelijk een voorontwerp van een bestemmingsplan, een eerste concept. In dit eerste concept worden ook de diverse onderzoeken, zoals een bodem-, akoestisch- en archeologisch onderzoek toegelicht. In principe ligt ieder voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak ter inzage.
De Wet ruimtelijke ordening verplicht geen inspraak. Toch hanteert de gemeente een uitgebreide inspraakprocedure, omdat de Gemeente Tiel een toetsing van de plannen bij inwoners en bedrijven belangrijk vindt. Inspraakreacties (op-, aanmerkingen én positieve reacties) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
3. Ontwerp
De resultaten van de inspraak worden in het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt, net als de resultaten van het overleg met de provincie, het waterschap en andere instanties. Na deze aanpassing spreken we van een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan gaat gedurende zes weken ter inzage (als er bij het voorontwerp bestemmingsplan geen inspraak is verleend is dit de eerste en laatste keer dat inspraak wordt verleend). Ook in deze fase is het mogelijk om schriftelijk of mondeling te reageren. Nu door een zienswijze, die moet worden gericht aan de gemeenteraad. Iedereen (en niet alleen belanghebbenden) kan hierop reageren.
4. Vastgesteld
De gemeenteraad hoort degenen, die een zienswijzen hebben ingediend en betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan weer zes weken ter visie. Gedurende deze termijn kan eventueel beroep bij Raad van State worden ingediend.
5. Beroep Raad van State
Degenen die zienswijzen hebben ingediend én belanghebbende zijn, kunnen nu nog beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Als ook die procedure is doorlopen, is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

 • Plankaart
  De plankaart laat het gebied zien waarop het bestemmingsplan betrekking heeft met alle bestemmingen die in dat gebied gelden. De bestemmingen zijn met kleuren, lijnen en aanduidingen op de plankaart aangegeven. Ook staan op de plankaart nadere bepalingen van de bestemming, zoals waar gebouwd mag worden (bouwvlak) en hoe hoog gebouwd mag worden . 
 • Regels
  In de regels staat vastgelegd wat wél en wat niet mag binnen de bestemming. Ook in de regels staan nadere bepalingen van de bestemming, zoals hoe groot en hoe hoog een aan- en uitbouw mag worden. 
 • Toelichting
  De toelichting geeft een omschrijving van het plangebied, de toekomstvisie voor het gebied en de diverse onderzoeken.

Wat is een bestemmingsplan?

Bestemmingsplannen beschrijven waar het betreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is, zoals agrarisch, bedrijf, verkeer of wonen. Een bestemmingsplan schrijft dus ook voor waar wél en waar niet mag worden gebouwd.

Contact

Team:
Vergunningen
Telefoon:
(0344) 63 71 67
Post:
Postbus 6325, 4000 HH TIEL
Bezoek:
Achterweg 2, 4001 MV TIEL

Vragen of opmerkingen