Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan buitengebied en m.e.r.-beoordelingsbesluit

11 apr 2019
De gemeente Tiel werkt aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Tiel, behalve de kernen Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Bergakker.

Ter vervanging van het geldende bestemmingsplan is een nieuw, digitaal bestemmingsplan Buitengebied gemaakt. In het nieuwe bestemmingsplan is op de meeste plaatsen de geldende bestemming overgenomen. Op een aantal onderdelen zijn de algemene bouw- en gebruiksmogelijkheden verruimd. Het gaat bijvoorbeeld om de maximale inhoud van woningen, de maximale bouwhoogte op agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen in de fruitteelt (hagelnetten, regenkappen). Ook is op een aantal plaatsen een kleinere, individuele ontwikkeling of wijziging opgenomen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben, op basis van de beschrijving van de milieu-effecten in paragraaf 5.4 van de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied, op 2 april 2019 besloten dat voor het bestemmingsplan Buitengebied geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die de opstelling van een m.e.r. noodzakelijk maken.

Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt van 11 april tot en met 22 mei 2019 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op dit besluit kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen, via omgevingsloket@tiel.nl.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders leggen tegelijkertijd met het m.e.r.-beoordelingsbesluit het  ontwerp bestemmingsplan Buitengebied ter visie.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 11 april tot en met 22 mei 2019 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen, via omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: neem contact op met de Griffie van de gemeente Tiel, de heer Van der Vliet, tel. (0344) 637 182.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.