Besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Buitengebied

22 okt 2019
In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarden vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 8 woningen in het plangebied vastgelegd.

Inzage

Het besluit ligt vanaf 24 oktober gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder begint de beroepstermijn van het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het bestemmingsplan Buitengebied.

Binnen de hierboven genoemde termijn van 6 weken kan schriftelijk beroep worden ingesteld door: 

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  •  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.