Besluit Hogere Waarde bestemmingsplan Tiel West-Lingedijk

23 dec 2019
Besluit Hogere Waarde bestemmingsplan Tiel West-Lingedijk In het kader van het bestemmingsplan Tiel West-Lingedijk hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een besluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 74 woningen in het plangebied vastgelegd.

Inzage

Het besluit ligt tezamen met het bestemmingsplan Tiel West Lingedijk vanaf 2 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van 6 weken kan schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.