Bestemmingsplan Binnenstad

De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan Binnenstad. Dit bestemmingsplan wordt gemaakt om het geldende bestemmingsplan Binnenstad uit 2008 te vervangen.

Veranderingen

In het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad worden een aantal noodzakelijke veranderingen meegenomen, bijvoorbeeld op plekken waar in de afgelopen jaren gebouwd is of het gebruik van gebouwen is veranderd.

Ook wordt het bestemmingsplan aangepast aan enkele ontwikkelingen die de laatste jaren in Tiel, net als in andere steden, spelen met betrekking tot het centrumgebied. Daarbij gaat het met name om de afname van het aantal winkels, maar ook de behoefte aan goede woningen, meer groen en minder verkeersoverlast.

Het bestemmingsplan Binnenstad gaat grotendeels over hetzelfde gebied als het geldende bestemmingsplan uit 2008, namelijk de gehele binnenstad binnen de grachten, en de Westluidensepoort (gebied rondom Zinder), de haven aan de Echteldsedijk en het gebied rond de Veemarkt.

Structuurvisie Binnenstad

Als voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan is eerst een structuurvisie Binnenstad gemaakt. In deze structuurvisie is beschreven wat de kenmerken van de Tielse binnenstad zijn en welke ontwikkelingen de laatste jaren op de binnenstad afkomen.

Vervolgens zijn keuzes gemaakt welk beleid de gemeente de komende jaren gaat voeren voor de binnenstad. Dit zijn keuzes op hoofdlijnen, die gedetailleerd worden uitgewerkt in het bestemmingsplan en in enkele projecten die in de binnenstad worden uitgevoerd.

Op 30 augustus 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie vastgesteld.

Procedure

Nadat het proces enkele jaren heeft stilgelegen, wordt nu weer gewerkt aan het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan Binnenstad. Als dit ontwerp bestemmingsplan klaar is zullen burgemeester en wethouders besluiten om het 6 weken lang ter inzage te leggen. Volgens planning zal dit rond de zomer van dit jaar gebeuren. Het ontwerp bestemmingsplan zal dan op deze plek te vinden zijn.

In de 6 weken dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen die dat wil een zienswijze over het plan bij de gemeente indienen. Alle zienswijzen zullen vervolgens worden beoordeeld, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over het antwoord op de zienswijzen.

Tegelijk met het besluit over de zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Daarbij kunnen onderdelen van het plan, als de gemeenteraad dat wil, gewijzigd worden. Tenslotte kan er dan nog beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Raad van State.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het bestemmingsplanproces en de structuurvisie? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen  omgevingsloket@tiel.nl.

U kunt de structuurvisie Binnenstad onderaan deze pagina bekijken. Daarnaast is de structuurvisie Binnenstad te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam ‘binnenstad Tiel’ en vervolgens rechts bij ‘documenten’ – ‘toelichting’ vindt u de structuurvisie.

Documenten