Bestemmingsplan Buitengebied: maximale geluidsbelasting voor 8 woningen

11 apr 2019
In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 8 woningen in het plangebied vastgelegd.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt tezamen met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied vanaf 10 april gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de heer M. van Herwijnen van het team Regie op Ruimte van de gemeente Tiel, telefoon: (0344) 637 242.