Bestemmingsplan Buitengebied - Veegplan

Publicatiedatum: 
4 Feb 2022
De gemeente heeft een zogenaamd 'veegplan' voor het buitengebied opgesteld. In dit plan is een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan Buitengebied verzameld.

Het gaat om individuele (bouw-) verzoeken van bewoners en bedrijven, en om zogenaamde 'ambtshalve wijzigingen'. Dat laatste betreft verduidelijkingen en correcties in het bestemmingsplan en het inpassen van verleende vergunningen.

Het gaat om de volgende verzoeken:

 • Bommelweg 26 Wadenoijen: vergroten agrarisch bouwvlak t.b.v. bouw koelcellen
 • Bommelweg 28 Wadenoijen: vergroten agrarisch bouwvlak t.b.v. bouw koelcellen
 • De Eng 35 Kapel Avezaath: vergroten agrarisch bouwvlak t.b.v. ruimere huisvesting vee
 • Laageinde 3 Kapel Avezaath: toestaan cursusruimte in monumentale boerderij
 • Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel: bouw extra woning in ruil voor sloop oude stallen
 • Zoelensepad 32  Tiel: vergroten agrarisch bouwvlak en bouwhoogte t.b.v. bouw bewaarschuur akkerbouwproducten
 • Zoelensepad 38 Tiel: vergroten bestemmingsvlak loonbedrijf
 • Zoelensestraat 56b Kapel Avezaath: herbestemmen bestaande bedrijfswoning als burgerwoning (bedrijfsbestemming verdwijnt)

En de volgende ambtshalve wijzigingen:

 • Bommelweg 25  Wadenoijen: aanpassen bouwvlak conform verleende vergunning
 • Inundatiedijk Zuid achter 17 Tiel: correctie: bestemming Agrarisch op strook grond in overeenstemming met eerdere grondruil
 • Lingedijk 9 Wadenoijen: correctie: aanduiding voor 2 woningen conform oude bestemmingsplan
 • Lingedijk 129a Wadenoijen: aanduiding zonnepanelen conform verleende vergunning
 • Lingeweg 151 Tiel: aanduiding ‘groot- en markthandel in planten’ inpassen bestaande, gedoogde situatie
 • Rijsakkerweg 14 Tiel: aanduiding ‘paardenhouderij’ conform verleende vergunning
 • Het verduidelijken en beter op het buitengebied aanpassen van de begripsbepalingen in de artikelen 1.3 , 1.4 , 1.33 en 1.68 van de regels.

Het bestemmingsplan Buitengebied – Veegplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied dat op 18 december 2019 is vastgesteld. Het grootste deel van dat bestemmingsplan Buitengebied blijft onveranderd. Alleen de onderdelen van de regels die in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied – Veegplan zijn doorgehaald of groen zijn gemarkeerd zijn gewijzigd. De onderdelen op de verbeelding (kaart) die zijn gewijzigd (zie bovenstaande opsomming) zijn aangegeven met een speciale gearceerde aanduiding 'overige zone – veegplan'.

Alleen bezwaren tegen de onderdelen die in dit veegplan worden gewijzigd kunnen worden toegekend

m.e.r.-beoordelingsbesluit

In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied - Veegplan hebben burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet milieubeheer een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Hierin is vastgelegd dat voor de wijziging van de rundveehouderij aan De Eng 35 geen vormvrije milieu effecten rapport nodig is. Tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u in principe geen bezwaar maken.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen van 9 februari tot en met 22 maart 2022 ter inzage bij het omgevingsloket in het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel. Als u daar een toelichting op wil kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00053-on01

Indienen zienswijze

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt (9 februari tot en met 22 maart 2022) kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende manieren:

 • schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Veegplan '. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
 • mondeling: neem contact op met de gemeente Tiel, de heer Leemreize, tel. 0344 - 637 111.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Documenten