Bestemmingsplan Tiel Oost-Meidoornstraat-Esdoornstraat vastgesteld

4 apr 2019
De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 20 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Tiel Oost – Meidoornstraat- Esdoornstraat’ ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

Stichting Kleurrijk Wonen heeft rondom de Meidoornstraat-Esdoornstraat in Tiel 74 sociale huurwoningen in eigendom. De woningen verkeren in slechte bouwkundige staat, hebben slechte energieprestaties en sluiten niet meer aan op de huidige woonwensen. Kleurrijk wonen is daarom voornemen om de woningen te slopen en in het gebied 56 nieuwe woningen terug te ontwikkelen. De beoogde herontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om de herstructurering mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van donderdag 4 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00038-va01.

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.