Bestemmingsplan Tiel West, sportschool Schaarsdijkweg

Publicatiedatum: 
7 Feb 2019
Het bestemmingsplan betreft de opname van een bouwvlak waarbinnen de realisatie van een sportschool met bijbehorende voorzieningen planologisch-juridisch geregeld wordt.

Aanleiding en doel van het bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan de Schaarsdijkweg. Dit perceel is gelegen binnen het vastgestelde wijzigingsplan Tiel West - Wielerpark. Oorspronkelijk zou ook de realisatie van een sportschool binnen het wijzigingsplan worden opgenomen. Maar omdat het wijzigingsplan voor het wielerpark op een gegeven moment moest versnellen, is eerst het wijzigingsplan opgesteld. Daarom volgt de realisatie van een sportschool nu als bestemmingsplan.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 17 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen, via omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de Griffie van de gemeente Tiel, mevrouw Pullen, tel. (0344) 637 373.