Buitengebied - Lingeweg Anders wonen en Voedselbos

Publicatiedatum: 
31 aug 2021
Het bestemmingsplan Buitengebied, lingeweg gaat over het perceel aan de Lingeweg waar maximaal zes units worden gerealiseerd voor personen die – nog -niet binnen een reguliere woning kunnen worden gehuisvest en de realisatie van een voedselbos.

Aanleiding

Al enkele jaren is de gemeente Tiel op zoek naar een geschikte woonplek voor mensen die om bepaalde redenen niet (meer) in een woonwijk kunnen wonen. Dit project heet Anders Wonen. De onbebouwde locatie aan de Lingeweg is hiervoor geschikt bevonden. Het voornemen bestaat om ter plaatse zes vrijstaande woonunits te realiseren én een begeleidersunit. Direct ten zuiden van de locatie van Anders Wonen is in samenspraak met de buurt gekozen voor een invulling als voedselbos.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Om de beoogde ontwikkeling alsnog mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit ontwerp bestemmingsplan voorziet hierin.

Procedure

Voor dit plan is het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Lingeweg opgesteld.

Door het college van Burgemeester en Wethouders is besloten dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Op basis van de beschrijving van de milieueffecten (aanmeldnotitie) worden geen gevolgen voor het milieu verwacht die zo groot zijn dat het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Het m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

Ter inzage legging

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen vanaf 2 september 2021 tot en met 14 oktober 2021 ter inzage liggen bij het Omgevingsloket in het stadshuis aan de Achterweg 2 te Tiel.

Indienen van Zienswijze

In de periode van 2 september tot en met 14 oktober 2021 kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder de vermelding van‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied – Lingeweg (Anders Wonen en Voedselbos)’. De Zienswijzenbrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten.
  • Mondeling – Neem contact op met de gemeente Tiel, afdeling Griffie, mevrouw F. Kadra via 06 - 11953669.
  • Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op de straatnaam zoeken op ‘Lingeweg’ te Tiel, via  www.ruimtelijkeplannen.nl plannen zoeken op ‘Buitengebied - Lingeweg’ of via het plannummer op NL.IMRO.0281.BP00048-on01’.

Documenten