Buitengebied - Lingeweg Anders wonen en Voedselbos

Publicatiedatum: 
25 jan 2022
Het bestemmingsplan Buitengebied, lingeweg gaat over het perceel aan de Lingeweg waar maximaal zes units worden gerealiseerd voor personen die – nog -niet binnen een reguliere woning kunnen worden gehuisvest en de realisatie van een voedselbos.

Aanleiding

Al enkele jaren is de gemeente Tiel op zoek naar een geschikte woonplek voor mensen die om bepaalde redenen niet (meer) in een woonwijk kunnen wonen. Dit project heet Anders Wonen. De onbebouwde locatie aan de Lingeweg is hiervoor geschikt bevonden. Het voornemen bestaat om ter plaatse zes vrijstaande woonunits te realiseren én een begeleidersunit. Direct ten zuiden van de locatie van Anders Wonen is in samenspraak met de buurt gekozen voor een invulling als voedselbos.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Om de beoogde ontwikkeling alsnog mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

Procedure

De gemeenteraad van Tiel heeft op 15 december 2021 het bestemmingsplan Buitengebied – Lingeweg (Anders Wonen en Voedselbos) vastgesteld. De raad heeft het bestemmingsplan op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan omvat een locatie aan de Lingeweg. Het project heet Anders Wonen. De onbebouwde locatie aan de Lingeweg is hiervoor geschikt bevonden. Het voornemen bestaat om ter plaatse zes vrijstaande woonunits te realiseren én een begeleidersunit. Direct ten zuiden van de locatie van Anders Wonen is in samenspraak met de buurt gekozen voor een invulling als voedselbos.

De wijzigingen betreffen de volgende:

  • Er wordt een boringsvrije zone opgenomen tbv het waarborgen van de kwaliteit van het drinkwater in de toekomst;
  • De mogelijkheid tot een Jongerenontmoetingsplaats wordt verwijderd;
  • Er wordt in het plan opgenomen dat parkeervoorzieningen mogelijk zijn ter plaatse van het voedselbos, bij de bewoners- en begeleidingsunit was al parkeren opgenomen.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 27 januari tot en met 9 maart 2022 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur, Achterweg 2 te Tiel.  U moet vooraf wel een telefonische afspraak maken via telefoonnummer 0344 - 637167. Ook kunt u per e-mail vragen te stellen, door deze te richten aan omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00048-va01

Beroep instellen

In de periode 27 januari tot en met 9 maart 2022 kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Documenten