Burgemeester en wethouders presenteren sluitende meerjarenbegroting

13 okt 2021
Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 voor. Een begroting waarin voor 2022 geen aanvullende bezuinigingen nodig zijn. En waarin ruimte is om enkele wensen op te pakken en enkele eerdere bezuinigingen terug te draaien. Op woensdag 10 november bespreekt de gemeenteraad de meerjarenbegroting.

Wethouder Marcel Melissen van Financiën: “We hebben pittige jaren achter de rug, waarin we te maken hadden met hoge kosten voor de jeugdzorg. Kosten die niet vergoed werden door de rijksoverheid en waardoor we ingrijpend moesten bezuinigen. Door te bezuinigen hebben we niet alleen de basis gelegd voor een gezonde financiële positie. We zijn ook blijven investeren in een goede toekomst voor Tiel. Onder andere in het onderwijs en de Waalkade. En voor de komende jaren is investeren in het Veilingterrein belangrijk, waar we een mooie en duurzame nieuwe woonwijk willen realiseren.

Het college biedt dan ook met trots de meerjarenbegroting 2022-2025 aan. In deze begroting verhogen we, op basis van de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad, de OZB in 2022 niet met de eerder voorgestelde 2,5%. Een begroting waarin ook ruimte is voor zaken waar we graag mee aan de slag willen, zoals de aanpak van ondermijning en groot onderhoud van de buitensportaccommodaties.”

Herstelplan corona

Naast de meerjarenbegroting heeft het college op het verzoek van de gemeenteraad een herstelplan corona opgesteld. Iedere gemeente heeft een bijdrage ontvangen van de rijksoverheid voor het opvangen van de negatieve effecten van de coronacrisis en herstel te stimuleren. Het college stelt de raad voor om tot einde volgend jaar om en nabij 1 miljoen euro te investeren in concrete projecten en activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en verbinding, het bevorderen van gezondheid en tegengaan van sociale problematiek en de compensatie van extra kosten voor de gemeentelijke dienstverlening als gevolg van corona. Een kleine greep uit de voorgestelde projecten en activiteiten: bijdrage voor kleine evenementen, 5 gratis parkeerdagen, geen verhoging verblijfsbelasting, extra impuls jeugd- en jongerenwerk, voortzetten Talenthouse, uitvoering programma tegen eenzaamheid.

Daarnaast is het voorstel om een reserve ‘herstelagenda corona’ te vormen van een kleine 2 miljoen euro voor de periode 2023-2025. Om zo onvoorziene en structurele effecten van de coronacrisis op middellange termijn op te kunnen vangen. De inzet van deze bedragen komt bovenop de maatregelen en compensaties die de gemeente de afgelopen anderhalf jaar heeft gedaan.

De begroting en de herstelagenda zijn te raadplegen op https://tiel.bestuurlijkeinformatie.nl/ onder de vergadering van de commissie Beleidscyclus op 27 oktober 2021.