Eenmalige activiteitensubsidie wijken en dorpen (wijkbudget)

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. De gemeente geeft daarom subsidie voor activiteiten die meehelpen aan het zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en of het welbevinden van inwoners in de wijken of dorpen van Tiel.

Hiervoor heeft de gemeente een bedrag per wijk of dorp beschikbaar. Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en inwoners kunnen deze subsidie aanvragen. Wilt u meer informatie over deze subsidie, dan kunt u contact opnemen met subsidies@tiel.nl.

Voor de eenmalige activiteitensubsidie wijken en dorpen gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid wijken en dorpen Tiel 2020.

Lees de tekst hieronder goed door voor u het formulier start. Zo weet u welke bijlagen u gereed moet hebben.

De gemeente geeft alleen subsidies voor activiteiten die meehelpen aan het bereiken van het doel: het verbeteren van de leefbaarheid en of het welbevinden van inwoners in de wijken en dorpen. Het gaat dan om activiteiten van inwoners die helpen om dit te verbeteren.

Vroeger had de gemeente het wijkbudget. Nu is dit de eenmalige activiteitensubsidie wijken en dorpen. Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt altijd gekeken of de activiteiten steun hebben in de wijk of het dorp. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de bereidheid van initiatiefnemers om zelf een bijdrage te leveren, door de hulp van een wijkorganisatie of bewonersgroep, of omdat het helpt bij de uitvoering van de plannen van de gemeente Tiel voor de stad. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de hoogte van het bedrag dat wordt aangevraagd en met de invloed van de activiteiten op de wijk of het dorp. Hoe hoger het bedrag is dat wordt aangevraagd, hoe meer de wijk of het dorp er voordeel van moet hebben.

Nadat de aanvraag is ingediend vindt een gesprek plaats met de aanvragers. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld op de volgende punten:

 • de mate van eigen inzet van inwoners bij de activiteit
 • de grootte van de groep bewoners die de activiteit willen
 • de mate waarin de aanvraag rekening houdt met het belang van de hele wijk of het hele dorp
 • de mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp
 • het beleid van de gemeente Tiel

Welk budget heeft de gemeente Tiel maximaal beschikbaar per wijk of dorp?

 • Tiel-Centrum: het budget bedraagt maximaal € 12.000,- per jaar
 • Tiel-Noord, Tiel-West, Tiel-Oost en Passewaaij: het budget per wijk bedraagt maximaal € 10.000,- per jaar
 • Wadenoijen en Kapel Avezaath: het budget per dorp bedraagt maximaal € 8.000,- per jaar
 • Zennewijnen: het budget bedraagt maximaal € 5.000,- per jaar

Als het aangevraagde bedrag meer dan 40% is van het jaarlijks toe te kennen budget in de betreffende wijk of dorp, dan kan de aanvraag worden aangehouden tot 15 oktober van dat jaar. Zo wil de gemeente voorkomen dat het budget al vroeg in het jaar wordt opgemaakt.

Als het budget niet volledig wordt uitgegeven in het subsidiejaar, dan wordt het overgebleven bedrag gereserveerd in het wijk- of dorpbudget waar het om gaat tot een maximum van € 30.000,-.

Het totale subsidieplafond voor 2022 is € 73.000,-. 

Voor een aanvraag voor een eenmalige activiteit voor de wijken en dorpen kunt u het best eerst even overleggen met de wijkregisseur. Daarna kunt u uw aanvraag indienen via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een beschrijving van hoe de activiteiten meehelpen aan het doel van de deelverordening
 • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen.

Vraagt u als rechtspersoon subsidie aan?

Als u als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Tiel, moet u ook de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een bankafschrift maximaal 3 maanden oud (voor controle van naam, rekeningnummer en datum)
 • een recent uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel maximaal 6 maanden oud

Let op staatssteun!

Niet iedere organisatie ziet zichzelf waarschijnlijk als onderneming. Maar wanneer het gaat om subsidies dan is een onderneming iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. Om van te voren goed te kunnen inschatten of sprake is van staatssteun vragen wij u de volgende gegevens meesturen:

 • een overzicht van subsidies, vergoedingen, of steun  die u ontvangt of al heeft ontvangen van overheden voor de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • een verklaring als bedoeld in de verordening over de-minimissteun (de-minimisverklaring)

U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden:

Wanneer moet uw aanvraag bij ons binnen zijn?

Aanvragen voor de eenmalige activiteitensubsidie wijken en dorpen kunnen van 1 januari tot 31 december van elk jaar worden aangevraagd. De aanvraag moet 8 weken van te voren bij de gemeente zijn ingediend.

Om uw aanspraak op de subsidie definitief te maken moet de gemeente uw subsidie vaststellen. Wat u hiervoor moet doen verschilt. In sommige gevallen moet u de gemeente na afloop van uw activiteiten uitleg geven over de besteding van het subsidiegeld. Dit wordt de verantwoording genoemd. Met het indienen van de verantwoording vraagt u de gemeente uw subsidie vast te stellen.

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000 meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen daarom direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.

Is uw subsidie hoger dan € 5.000,-?

Als het bedrag hoger is dan € 5.000,- moet u altijd een verantwoording indienen. Dit moet u uiterlijk zes weken nadat uw productie heeft plaatsgevonden doen. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt voor welk deel de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en aan de regels is voldaan
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening.