Financiële maatregelen voor inwoners

De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om deze te verzachten. Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode die de rijksoverheid hanteert. We zijn ons ervan bewust dat op dit moment niet goed te overzien is hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen we in de komende periode maatregelen bijstellen of nieuwe maatregelen ontwikkelen.

Huur gemeentelijke eigendommen - maatwerk

De gemeente verhuurt panden, woningen, woonwagens, gronden en voorzieningen aan ondernemers, ZZP’ers, verenigingen, particuliere huurders etc. Als de huurder aannemelijk kan maken dat hij de huur niet kan betalen als gevolg van de maatregelen tegen corona geven wij uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 of treffen we een betalingsregeling. We starten in deze periode geen invorderings- en/of andere gerechtelijke procedures en huisuitzettingen. We verlenen maatwerk.

Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag uitkering Participatiewet

Normaal gesproken kunnen jongeren na een zoekperiode van vier weken een uitkering aanvragen. We zien dat het aantal jongeren dat geen werk meer heeft toeneemt door de coronacrisis. Zij hebben ook geen uitzicht om op korte termijn een baan te vinden. In deze uitzonderlijke situatie stellen wij de digitale aanvraag van een uitkering ook voor jongeren direct open. Zo ontvangen zij, als ze daar recht op hebben, eerder een uitkering. Deze regeling is verlengd tot 1 september. Als de Rijksoverheid beslist om de termijn te verruimen sluiten we hierbij aan.