Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kanaalzone – Medel afronding 2020

30 jun 2020
De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel afronding 2020’ gewijzigd vastgesteld.

Het plan maakt de uitbreiding van het bedrijvenpark Medel in oostelijke richting en daarmee de afronding van het bedrijvenpark mogelijk.

Het plan is gewijzigd ten opzichte van het in 2017 vastgestelde en op 28 augustus 2019 door de Raad van State vernietigde plan, in die zin dat minder zware bedrijvigheid is toegestaan, en de oppervlakte bedrijfsterrein is verkleind. Daardoor wordt de door het plan veroorzaakte stikstofuitstoot voldoende verlaagd om te voldoen aan de uitspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00023-va02

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.