Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27

23 dec 2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 20 november 2019 het bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 gewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. Het pand aan de Hoveniersweg 27 te Tiel is jarenlang in gebruik geweest als kinderopvang. Inmiddels heeft het pand haar functie verloren, waardoor er een herontwikkelingslocatie is ontstaan binnen de bebouwde kom van Tiel. Op deze locatie kunnen 9 huurwoningen worden gerealiseerd.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 2 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur, Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00037-va01.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.