Het proces

Hoe ziet het proces voor de ontwikkeling van een Anders Wonen locatie eruit? U vindt alle stappen die worden genomen op deze pagina.

Meer informatie over de communicatie en participatie met inwoners.

2018

 • Mei : de gemeente doet een oproep aan inwoners van Tiel om mee te denken over een geschikte locatie voor Anders Wonen. 15 Inwoners reageren en vormen de begeleidingsgroep Anders Wonen.
 • Juni: de begeleidingsgroep gaat van start.
 • Juli en augustus: begeleidingsgroep stelt voorwaarden (criteria) op voor de locatie van Anders Wonen. Het resultaat is een lijst met randvoorwaarden, criteria en aandachtspunten.
 • September: de gemeenteraad stelt de lijst met randvoorwaarden, criteria en aandachtspunten vast.  
 • September en oktober: de begeleidingsgroep gaat met de vastgestelde lijst op zoek naar mogelijke locaties voor Anders Wonen. Het resultaat is een lijst met vijf mogelijke locaties: Twee verschillende locaties Papesteeg, locatie hoek Schaarsdijkweg/Lingeweg, locatie Groenestraat ten westen van het Vuadabos en locatie terrein van Thedingsweert.
 • 21 november: de gemeenteraad besluit dat de locatie Papesteeg de plek voor Anders Wonen wordt. Daarna volgt een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van deze locatie. Uitkomst van het onderzoek: Anders Wonen is niet mogelijk op de locatie Papesteeg. Ook de andere locatie Papesteeg is niet geschikt.

2019

 • Februari: de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de mogelijkheden bij de drie overgebleven locaties.
 • Maart: de locatie Groenestraat vervalt. De eigenaar van de grond stelt de grond niet beschikbaar.
 • April-augustus: er gebeurt veel achter de schermen (vooral uitzoekwerk  n.a.v. WOB-verzoeken).
 • September: de gemeente onderzoekt locatie Lingeweg/Schaarsdijkweg. Uit een eerste globaal onderzoek blijkt dat de locatie geschikt is. Daarna volgen aanvullende onderzoeken, zoals bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar flora en fauna. Deze onderzoeken zijn nodig voor de aanpassing van het bestemmingsplan.
 • September-december: bezig met het behandelen van een wob-verzoek.

2020

 • 13 februari 2020: bijeenkomst met omwonenden van de beoogde locatie Lingeweg. Uitleg over doelgroep, inrichting locatie, schetsontwerp, inpassen in omgeving, bestemmingsplantraject. Er ontstaat een initiatief van een aantal omwonenden voor herinrichten van de rest van het terrein.
 •  Juni – september 2020: er vindt een aantal bijeenkomsten met de initiatiefnemers over de  herinrichting van het terrein plaats. Resultaat: een schetsenontwerp voor de omgeving van Anders Wonen met een Voedselbos.
 • Oktober 2020: Er ligt een inrichtingsschets van de omgeving die met een aantal omwonenden is opgesteld. Volgende stappen zijn breder delen met alle omwonenden, interne toetsing, kostenberekening maken en delen met de gemeenteraad.
 • December 2020: de gemeente deelt de Inrichtingsschets met een brede groep direct omwonenden.

2021

 • Het voorstel over de locatie Anders Wonen aan de Lingeweg bespraken we op 31 maart in een online beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad. Hierin kwamen ook zaken zoals communicatie en participatie, de bestemmingsplanprocedure, het Voedselbos en de inkoop van zorg aan de orde. De vergadering is terug te kijken.
 • Het college stelt de raad voor om te starten met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Een bestemmingsplanwijziging is nodig om Anders Wonen en een voedselbos mogelijk te maken op de locatie aan de Lingeweg. Dinsdag 11 mei bespreekt de commissie Ruimte dit voorstel. Vervolgens neemt de gemeenteraad op woensdag 26 mei een besluit. 
 • De gemeenteraad stemde op 26 mei 2021 in met het starten van een bestemmingsplanwijziging voor het plaatsen van maximaal zes woonunits en een begeleidingsunit voor Anders Wonen én de aanleg van een voedselbos naast de locatie voor Anders Wonen. Bekijk de stukken uit deze raadsvergadering (agendapunt 8).

Bestanden met meer informatie over Anders Wonen