Integraal Kindcentrum Passewaaij

Een Integraal Kindcentrum is een voorziening waarin onderwijs (basisschool De Bataaf), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Door daarnaast ook ruimte te scheppen voor activiteiten van en door de wijkvereniging en het integreren van een gymzaal worden ook voorzieningen voor de wijk gerealiseerd.
De SKOR (Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland) in samenwerking met de gemeente Tiel een visie ontwikkeld over een brede school/IKC in Passewaaij. Op basis van deze visie is bekeken wat de mogelijkheden zijn en zijn plannen hiervoor verder uitgewerkt.

In juli 2016 hebben burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd om de bouw mogelijk te maken. Het voorstel is een uitwerking van de vastgestelde notitie ‘Brede school / Integraal Kindcentrum Passewaaij Tiel’.

Op 7 september is dit voorstel besproken in de commissie Samenleving. De commissie heeft besloten dit stuk naar de raad te brengen als hamerstuk. Op 21 september heeft de gemeenteraad formeel ingestemd met het voorstel. 

In de noordwesthoek van Passewaaij buurt 7 ligt een ruim perceel. Op dit perceel wordt het IKC ontwikkeld. Zie afbeelding voor de ligging van de locatie.

Samenwerkingspartners

  • Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland (SKOR)
  • Wijkvereniging Passewaaij
  • Beheerder gymzaal (Sportplaza)
  • Bewoners

Voortgang

Donderdag 13 oktober 2016: in gesprek met de buurt
De uitwerking van het plan doen we niet alleen met de betrokken partijen, maar ook met de omwonenden. Na instemming van de gemeenteraad gaan we in gesprek met de buurt over hoe het proces het beste vorm kan krijgen. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd op 13 oktober 2016. Omwonenden rondom de IKC-locatie ontvangen hiervoor een uitnodiging. Specifiek hebben omwonenden eerder aandacht gevraagd voor een goede ontsluiting en verkeersafwikkeling. Dat zal dan ook een wezenlijk onderdeel zijn bij het opstellen van de plannen.

September 2016: besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in september 2016 ingestemd met het raadsvoorstel over het IKC en onder andere de benodigde budgetten.

Planning

Globaal gaan we uit van de volgende stappen in de tijd:

  • 2016 Opstellen Programma van Eisen
  • 1e helft 2017 Ontwerpfase, schetsontwerp tot Definitief Ontwerp
  • najaar 2017 Voorbereiding en Aanbesteding
  • eind 2017 Start Bouw
  • 2e helft 2018 Oplevering

Nadere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Ton Warsen, telefoon (0344) 63 73 07, e-mail twarsen@tiel.nl.

Documenten: