Kennisgeving festiviteit: mechanische of versterkte live muziek, Korenbeursplein 1 Tiel

20 apr 2021
Kennisgeving festiviteit: T.F. Verduin voor het ten gehore brengen van mechanische of versterkte live muziek van 25 op 26 juni 2021, van 26 op 27 juni 2021 en van 27 op 28 juni 2021 van 19.00 tot 23.00 uur in het horecabedrijf Stadscafé Hexagon, Korenbeursplein 1 Tiel.

Ingevolge artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening Tiel, hebben alle houders van inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer het recht om twaalf maal per kalenderjaar een incidentele festiviteit te houden, waarbij bepaalde voorschriften van dit Besluit niet gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de maximaal toegestane geluidsniveaus en (en veelal als gevolg daarvan) het verbod op het ten gehore brengen van live-muziek. De houder dient deze festiviteit twee weken voor aanvang te melden bij burgemeester en wethouders.

De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteit te verbieden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken