Kennisgeving ontwerp besluit: verbouwen en renoveren voormalige Hervormde pastorie aan de Lingedijk 21 Wadenoijen

26 jul 2019
Kennisgeving ontwerp besluit: verbouwen en renoveren voormalige Hervormde pastorie aan de Lingedijk 21 Wadenoijen.

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen met de volgende activiteiten:

  1. Bouwen
  2. Wijzigen rijksmonument

Inzage

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 augustus 2019 tot en met woensdag 11 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Tiel. Voor het inzien van en een toelichting op de stukken kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak telefoon 0344-637167 mail omgevingsloket@tiel.nl

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingebracht tegen het ontwerp-besluit. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH TIEL. In deze periode kan door een ieder ook een mondelinge zienswijze worden ingebracht. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met de heer G. van Leeuwen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0344-637 124 / 0615-58 56 90, mailadres: gvleeuwen@tiel.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp-besluit en men belanghebbende is.