M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Tiel-Noord en Kleine kernen - Nieuw zwembad

6 mrt 2019
In het kader van het bestemmingsplan Tiel-Noord en Kleine kernen - Nieuw zwembad hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet milieubeheer een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Hierin is vastgelegd dat voor het bestemmingsplan geen vormvrije milieu effecten rapport nodig is.

Inzage

Het besluit ligt tezamen met het ontwerp bestemmingsplan Tiel-Noord en Kleine kernen - Nieuw zwembad vanaf 7 maart gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerp- bestemmingsplan Tiel-Noord en Kleine kernen - Nieuw zwembad.