M.e.r.-beoordelingsbesluit: In het kader van het bestemmingsplan Tiel West- Lingedijk

20 nov 2019
M.e.r.-beoordelingsbesluit: In het kader van het bestemmingsplan Tiel West- Lingedijk hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet milieubeheer een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Hierin is vastgelegd dat voor het bestemmingsplan geen vormvrije milieu effecten rapport nodig is.

Toelichting

Volgens het Besluit milieueffectrapportage moet de gemeente bij woningbouw een besluit nemen of er milieueffectenrapportage gemaakt moet worden. Bij 2000 woningen of meer moet daarvoor een formele MER (milieu effect rapportage) beoordelingsprocedure gevolgd, bij minder woningen is de procedure niet wettelijk voorgeschreven. De MER beoordelingsprocedure houdt in dat gemeente moet nagaan of de milieueffecten dusdanig groot zijn dat er een echte milieueffectenrapportage gemaakt moet worden.

Omdat het aantal te bouwen woningen gering is, heeft het college besloten dat er geen milieueffectenrapportage gemaakt hoeft te worden maar dat de uitgevoerde (milieu)onderzoeken voldoende inzicht in de gevolgen van de woningbouw geven.

Inzage

Het besluit ligt vanaf 21 november 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.