Ontwerp-besluit omgevingsvergunning: De Geer 14 Tiel, bouwen van een bedrijfshal met kantoor

11 Feb 2020
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning: voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor aan De Geer 14 te Tiel

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor aan De Geer 14 te Tiel met de volgende activiteiten :

  • A Bouwen
  • B Afwijken bestemmingsplan
  • C Uitweg
  • D Milieu

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 13 februari 2020 tot en met woensdag 25 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis te Tiel. Voor het inzien van, en een toelichting op de stukken, kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon 0344-637167 of per mail omgevingsloket@tiel.nl.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingebracht tegen het ontwerp-besluit. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH TIEL. In deze periode kan door een ieder ook een mondelinge zienswijze worden ingebracht. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met de heer G. van Leeuwen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0344) 637 124 / 06 – 15 58 56 90, mailadres: gvleeuwen@tiel.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.