Ontwerp-besluit verbouwen/restauratie Rijksmonument tot kamerbewoning, St. Walburgstraat 17 Tiel

28 okt 2020
Ontwerp-besluit verbouwen/restauratie Rijksmonument tot kamerbewoning, St. Walburgstraat 17 Tiel Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen met de volgende activiteiten: 1. Bouwen 2. Afwijken bestemmingsplan 3. Wijzigen rijksmonument

Inzage

Het ontwerp-besluit (omgevingsvergunning) en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 29 oktober 2020 tot en met woensdag 9 december 2020 ter inzage in het gemeentehuis te Tiel. Voor het inzien van en een toelichting op de stukken kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak telefoon (0344) 637 167 mail omgevingsloket@tiel.nl.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingebracht tegen het ontwerp-besluit. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH TIEL.

In deze periode kan door een ieder ook een mondelinge zienswijze worden ingebracht. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met de heer W. Rovers. Hij is op elke werkdag (behalve woensdagmiddag) bereikbaar op telefoonnummer (0344) 637 184/06-11720493, mailadres: wrovers@tiel.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp-besluit en men belang- hebbende is.