Ontwerp bestemmingsplan en mer-beoordelingsbesluit Buitengebied – Streeckerij De Betuwe

24 jun 2020
Er is een plan ontwikkeld voor een dagrecreatieve voorziening rond de streekproducten van de regio, genaamd Streeckerij De Betuwe. Er komen indoor en outdoor speelmogelijkheden, met educatieve activiteiten rondom het thema 'fruit', zoals een miniveiling, elektrische tractortjes, een klimparcours en een treintje in de boomgaard, en een waterspeelplaats. Daarnaast komen er enkele ondersteunende horecavoorzieningen en verkooppunten. Het plan wordt ontwikkeld op enkele agrarische percelen aan de Overlaat, bij de afrit Wadenoijen van de A15.

Ontwerp bestemmingsplan

Voor de realisatie van het plan moet het geldende bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor is het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied – Streeckerij De Betuwe opgesteld.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben, op basis van de beschrijving van de milieu-effecten in de daarvoor opgestelde aanmeldnotitie, op 16 juni 2020 besloten dat voor het bestemmingsplan Buitengebied – Streeckerij De Betuwe geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die zo groot zijn dat het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen van 25 juni tot en met 5 augustus 2020 ter inzage bij het omgevingsloket in het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel. Als u daar een toelichting op wil kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637167 (bereikbaar ma-di-do ochtend) . Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00043-on01

en de website van de gemeente: www.tiel.nl.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 7 juli vanaf half acht organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan. Vanwege het coronavirus is aanmelden verplicht. Dat kan door een e-mail te sturen naar erispens@tiel.nl. Schrijf in deze mail uw naam/namen en telefoonnummer(s). Vlak voor 7 juli ontvangt u dan een mail met nadere informatie over de bijeenkomst.

Indienen zienswijze

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt (25 juni tot en met 5 augustus 2020) kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied – Streeckerij De Betuwe '. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 
  • mondeling: neem contact op met de gemeente Tiel, de heer Leemreize, tel. (0344) 637 111.
  • Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.