Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen-Nieuw zwembad

6 mrt 2019
Burgemeester en wethouders leggen tegelijkertijd met het m.e.r.-beoordelingsbesluit het ontwerp bestemmingsplan ‘Tiel Nood en Kleine kernen – Nieuw zwembad’ ter visie. Op het terrein Laan van Westroijen 99 te Tiel wordt een nieuw zwembad mogelijk gemaakt. Het zwembad komt op het huidige parkeerterrein. Het huidige zwembad wordt na realisatie van het nieuwe zwembad gesloopt.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00044-on01

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de Griffie gemeente Tiel, mevrouw Pullen, tel. (0344) 637 373.