Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27

13 Feb 2019
Er is een ontwerp bestemmingsplan ‘Tiel Oost – Hoveniersweg 27’ opgesteld. Het pand aan de Hoveniersweg 27 te Tiel is jarenlang in gebruik geweest als kinderopvang. Inmiddels heeft het pand haar functie verloren, waardoor er een herontwikkelingslocatie is ontstaan binnen de bebouwde kom van Tiel. Het voornemen bestaat om de gronden ter plaatse te herontwikkelen ten behoeve van 9 huurwoningen. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan ‘Tiel Oost’. Om de woningbouw mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 14 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00037-on01

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de Griffie gemeente Tiel, mevrouw Pullen, tel. (0344) 637 373.