Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat

22 mei 2019
Er is een ontwerp bestemmingsplan ‘Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat’ opgesteld. Op de hoek Medelsestraat en de Zwaluwstraat te Tiel bevindt zich een onbebouwd perceel, waar tot 2002 een boerderij aanwezig was. Met het verdwijnen van de boerderij op de locatie is een inbreidingslocatie vrijgekomen binnen de bebouwde kom van Tiel. Het voornemen bestaat om op deze gronden starterswoningen in de vorm van 12 appartementen te realiseren. De gekozen ontwikkeling van een appartementencomplex past echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Tiel-Oost’. Om de woningbouw mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld, waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00041-on01

Zienswijze geven

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: neem contact op met de Griffie van de gemeente Tiel, de heer Van der Vliet, telefoon: (0344) 637 182.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.