Ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18

3 jul 2019
Er is een ontwerp bestemmingsplan ‘Tiel West – Dodewaardlaan 16-18’ opgesteld. Het plan betreft het bestaande bedrijfsperceel aan de Dodewaardlaan 16-18. Het plan is opgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Tiel West, waarin geconstateerd werd dat ter plaatse een bedrijfsaanduiding was opgenomen die niet overeenstemde met de daadwerkelijk aanwezige situatie. In dit nieuwe ontwerp bestemmingsplan is deze fout hersteld. Aan de feitelijke situatie op het bedrijfsperceel verandert met dit bestemmingsplan niets.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 4 juli tot en met 14 augustus 2019 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00045-on01  en de website van de gemeente: www.tiel.nl

 

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

- schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

- mondeling: neem contact op met de gemeente Tiel, de heer Leemreize, tel. (0344) 637 111.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.