Ontwerp Nota Bodembeheer Regio Rivierenland en de Bodemkwaliteitskaart Regio Rivierenland

11 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Tiel hebben op 4 mei 2021 de Ontwerp Nota Bodembeheer Regio Rivierenland en de Bodemkwaliteitskaart Regio Rivierenland vastgesteld. Na ter inzagelegging zal de Nota Bodembeheer, met beschrijving van de manier waarop eventueel ingediende zienswijzen zijn verwerkt, ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Toelichting

Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (= generiek) en geeft tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te stellen (= gebiedsspecifiek).

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft te worden gestort en minder primaire grondstoffen nodig zijn.

Met gebiedsspecifiek beleid kan een gemeente afwijken van het generieke landelijke beleid, waardoor meer ruimte kan worden gecreëerd voor de afzet van vrijkomende grond- en baggerstromen. Dit is mogelijk door lokale maximale waarden (LMW) op te stellen. Zo kan worden gestuurd op het beschermingsniveau en de toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierbij moet wel worden vastgehouden aan het basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de kwaliteit van de grond die wordt toegepast in een gebied altijd geschikt moet zijn voor de functie die het gebied heeft.

Ter inzage legging

De Ontwerp Nota Bodembeheer Regio Rivierenland en de Bodemkwaliteitskaart Regio Rivierenland liggen vanaf 13 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de heer M. van Herwijnen van het team Regie op Ruimte van de gemeente Tiel, (0344) 637 242.