Ontwerp omgevingsvergunning 23 grondgebonden woningen Rio Vahstalterrein

31 jul 2020
Ontwerp omgevingsvergunning 23 grondgebonden woningen Rio Vahstalterrein (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat, gelet op artikel 2.1,2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van ’23 grondgebonden woningen op het Rio Vahstalterrein’ op de locatie op de hoek Brugstraat – Nieuwe Tielseweg ter inzage ligt.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Op 15 juli 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan Tiel-West

Inhoud plan

De vergunningaanvraag betreft de realisatie van 23 grondgebonden woningen op het Rio Vahstalterrein. De realisatie van het plan verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het tijdelijke parkeerterrein wordt omgezet in een woongebied. Het terrein wordt bebouwd in dezelfde stijl als het enkele jaren geleden gerealiseerde Rio terrein. Voor de impressie van de inrichting van het openbaar gebied, onder andere de parkeerplaatsen, verwijzen wij u naar de bij het plan behorende ruimtelijke onderbouwing. Ter verduidelijking nog het volgende: In de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende bijlagen, is op de situatietekening bij de woningen aan de Brugstraat de bovenste verdieping aangegeven en niet de begane grondlaag.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken, en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 30 juli 2020 tot 10 september 2020 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 in Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167 (ma-di-do ochtenden). Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.PB00006-on01.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze projectbesluit Tiel West –  Rio Vahstalterrein’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: neem contact op met de gemeente Tiel, mevrouw I. Kleijngeld, tel. (0344) 637 323.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.