Ontwerp-saneringprogramma Lokstraat, Westroijensestraat en Grotebrugse Grintweg

13 Feb 2019
Burgemeester en wethouders van Tiel hebben op grond van de Wet geluidhinder een ontwerp-saneringsprogramma voor saneringswoningen langs de Lokstraat, Westroijensestraat en Grotebrugse Grintweg vastgesteld.

In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen, die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden, aangemerkt worden als saneringswoning. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidwerende maatregelen te treffen.

De voorgenomen maatregelen bestaan voor de woningen langs de Lokstraat en het noordelijk deel van de Westroijensestraat uit onderzoek naar de geluidwering van de gevels en –wanneer nodig- uit verbetering van de geluidwering van de gevels. Voor de Grotebrugse Grintweg en oostelijk deel van de Westroijensestraat bestaat de voorgenomen maatregel uit herinrichten voor 30 km-zone.

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaat uit een UK/S formulier, een akoestisch onderzoek, een lijst van woningen en het ontwerp van de herinrichting van de Grotebrugse Grintweg en oostelijk deel van de Westroijensestraat.

Inzage

Het ontwerp-saneringsprogramma ligt vanaf 14 februari gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de heer M. van Herwijnen van het team Regie op Ruimte van de gemeente Tiel, (0344) 637 242.