Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020

Publicatiedatum: 
23 jul 2020
Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020’ regelt de geluidzone rond Medel binnen de gemeente Tiel. Dit bestaat globaal uit bedrijventerrein Medel, het oostelijke deel van bedrijventerrein Kellen, de noordoostelijke hoek van bedrijventerrein Latenstein en het complex van de Prins Bernhardsluizen.

Aanleiding

Het Industrieschap Medel werkt aan de afronding van het bedrijventerrein Medel. Hiervoor is op 17 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel afronding 2020’ vastgesteld. Daarin is de uitbreiding van Medel in oostelijke richting mogelijk gemaakt.

Medel is volgens de Wet Geluidhinder een zogenaamd “gezoneerd industrieterrein”. Rond zo’n industrieterrein moet een geluidzone worden bepaald en in bestemmingsplannen vastgelegd. Buiten die geluidzone mag het geluid dat van het bedrijventerrein komt niet meer dan 50 dB(A) zijn. Omdat Medel gaat uitbreiden moet een aangepaste geluidzone in een bestemmingsplan worden vastgelegd. Dit gebeurt met het bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020’.

Het plan is een herziening van de geldende ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel’, vastgesteld door de provincie Gelderland op 24 september 2014, en daarmee van de volgende onderliggende bestemmingsplannen in de gemeente Tiel:

  • Tiel Oost
  • Kanaalzone

Deze bestemmingsplannen worden herzien voor zover het de geluidzone rond bedrijventerrein Medel betreft.

Procedure: vastgesteld

Op 21 juni 2017 heeft de gemeenteraad een eerste versie van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2017’ vastgesteld. Dit plan is, samen met het plan ‘Kanaalzone – Medel Afronding’, door de Raad van State vernietigd (uitspraak: 28 augustus 2019).
 
Daarna is een nieuw, gewijzigd bestemmingsplan opgesteld. In dit nieuwe plan is een kleinere geluidzone opgenomen dan in 2017.
 
Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad het nieuwe, gewijzigde bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020’ vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 7 juli t/m 19 augustus 2020 ter inzage. Het is mogelijk om het bestemmingsplan te bekijken bij het Omgevingsloket op het stadhuis, Achterweg 2 in Tiel. Hiervoor moet telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl).
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep bij de Raad van State

Binnen de termijn van 7 juli t/m 19 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • degene die in 2017 een zienswijze heeft ingediend en die ‘belanghebbend’ is
  • degene die ‘belanghebbend’ is en kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest in 2017 zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen
  • daarnaast kan iedereen die belanghebbend is beroep instellen tegen de onderdelen die bij de vaststelling zijn gewijzigd.

Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
 
Daarnaast is het mogelijk om in dezelfde periode een verzoek om voorlopige voorziening (=schorsingsverzoek, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt) in te dienen. Dit moet u sturen naar de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Het bestemmingsplan treedt in werking op 20 augustus 2020. Als niemand beroep heeft ingesteld en ook geen schorsingsverzoek heeft ingediend is het bestemmingsplan dan ook onherroepelijk. Is er wel een schorsingsverzoek ingediend? Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de Raad van State op het verzoek beslist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het stadhuis. Hiervoor moet u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen.

Documenten