Samenwerken en meedenken

De gemeente werkt in het project Veilingterrein samen met BPD, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. De provincie Gelderland ondersteunt de partners vanuit het programma SteenGoed Benutten met kennis, informatie en subsidie. Het overgrote deel van het totale plangebied is in eigendom van de gemeente Tiel, BPD en Thius. De gemeente is met ProRail, NS en een aantal woningeigenaren nog in gesprek over de aankoop van gronden.

Communicatie en participatie

We hebben ambities en ideeën om van het Veilingterrein een prachtige plek te maken voor alle inwoners. Een woonplek waar op dit moment behoefte aan is. Tijdens het hele project gaan wij in een aantal dialoogrondes met de omwonenden en andere belangstellenden in gesprek over de ideeën, plannen en de uitwerking. 

Dialoogronde 1

In deze ronde in juni 2021 was de concept gebiedsvisie onderwerp van gesprek. We haalden reacties en ideeën op bij omwonenden en andere belangstellenden. 

Tijdens de eerste dialooggronde op 15 en 17 juni vonden in totaal 6 bijeenkomsten plaats. Bekijk de presentatie (PDF, 15.2 MB) die tijdens de bijeenkomsten werd gehouden.

Na de centrale presentatie bezochten de bezoekers de informatiemarkt waar ze vragen konden stellen en hun mening over de ideeën uit de visie Veilingterrein geven. Ook via deze website konden mensen een reactie geven.  

Bekijk de panelen van de informatiemarkt: Paneel 1 tot en met 8 (PDF, 16 MB) en Paneel 9 tot en met 16 (PDF, 16 MB)

Wat hebben we gedaan met de resultaten van dialoogronde 1?

De reacties zijn voor een deel verwerkt in de definitieve gebiedsvisie. Het merendeel van de vragen en opmerkingen die we ontvingen tijdens de dialoogronde 1 én online zijn vooral op uitwerkingsniveau (en niet op het niveau van de gebiedsvisie). Daarom hebben we deze reacties niet meegenomen in de definitieve gebiedsvisie. Maar nemen we ze mee in het stedenbouwkundig plan.  In het stedenbouwkundigplan werken we zaken nader uit. Ook vraagt een deel van de reacties nog om verder onderzoek. Deze reacties zijn daarom ook nog niet meegenomen in de visie. 

Dialoogronde 2

De concept gebiedsvisie is inmiddels uitgewerkt tot een gebiedsvisie. Aan de hand van deze gebiedsvisie werken we aan het stedenbouwkundig plan voor het Veilingterrein. We willen omwonenden en andere belangstellenden blijven betrekken bij de ontwikkelingen. We hadden verwacht om in oktober een tweede dialoogronde te starten. Maar we nemen iets langer de tijd, ook omdat we alle reacties uit de eerste dialoogronde zorgvuldig willen meenemen.  De verwachting is nu dat we begin december weer een aantal bijeenkomsten houden waar we in gesprek willen gaan met de stad. Deze keer dan niet over de gebiedsvisie, maar over concretere plannen die we beschrijven in het schetsontwerp Stedenbouwkundig plan.