Subsidie voor culturele activiteiten

De gemeente wil ervoor zorgen dat Tiel zoveel mogelijk actieve en veerkrachtige inwoners krijgt en behoudt door middel van deelname aan cultuur. Ook wil de gemeente investeren in een levendige en aantrekkelijke stad en in de aantrekkingskracht en kwaliteit van het stadscentrum. Daarom verleent de gemeente subsidie voor culturele activiteiten die hieraan meehelpen.

Culturele activiteiten zijn:

 • evenementen en (openlucht)manifestaties, concerten, optredens, voordrachten en/of lezingen op het gebied van zang, muziek, dans, toneel, cabaret, storytelling of poëzie
 • tentoonstellingen of presentaties op het gebied van kunst, vormgeving en multimedia
 • activiteiten (verhalen, gedichten, informatieborden, afbeeldingen of gedenktekens, rondleidingen e.d.) met als doel om de historie van Tiel en haar erfgoed goed zichtbaar en beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers van de stad

Subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties, stichtingen, verenigingen en natuurlijke personen.

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de evenementen coördinator of adviseur cultuur via subsidies@tiel.nl.

Voor de culturele activiteiten gelden de regels uit de Algemene Subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening cultuur en evenementen Tiel 2020.

Lees de tekst hieronder goed door voor u het formulier start. Zo weet u welke bijlagen u gereed moet hebben.

De gemeente verstrekt alleen subsidies voor culturele activiteiten die bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

 1. Het vergroten van de culturele activiteiten die bijdragen aan de profilering van Tiel en de aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit van de binnenstad.
 2. Het vergroten en behouden van actieve en veerkrachtige inwoners door cultuurparticipatie.

Afhankelijk aan welk doel uw activiteit bijdraagt gelden er criteria waaraan u moet voldoen. Met uw activiteit moet u aan in ieder geval drie criteria voldoen om subsidie te kunnen ontvangen. Hieronder vindt u de criteria per doelstelling.

 1. Criteria bij doelstelling 1: het vergroten van de culturele activiteiten die bijdragen aan de profilering van Tiel en de aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit van de binnenstad.
 • de activiteit levert een bijdrage aan het imago van de stad door de aandacht te vestigen op de betekenis van Tiel als fruitstad of stad aan de Waal met een rijke historie
 • de activiteit voegt iets nieuws toe aan de bestaande culturele activiteiten in de binnenstad of heeft vernieuwende onderdelen
 • de activiteit is een productie op het gebied van podiumkunsten die tot stand komt met medewerking van hoofdzakelijk amateurkunstenaars en wordt uitgevoerd op een van de podia in de binnenstad
 • de activiteit is het resultaat van cultureel ondernemerschap en nauwe samenwerking met (andere) lokale partijen.
 • de activiteit is toegankelijk voor een brede doelgroep

2. Criteria bij doelstelling 2: Het vergroten en behouden van actieve en veerkrachtige inwoners door cultuurparticipatie.

 • de activiteit voegt iets nieuws toe aan het reeds bestaande culturele aanbod in (een van de wijken van) Tiel, of heeft vernieuwende elementen in zich
 • de activiteit wordt (mede) door jongeren ontwikkeld en richt zich op cultuurparticipatie door jongeren
 • de activiteit richt zich op ouderen en/of gehandicapten draagt bij aan de preventie van sociaal isolement en eenzaamheid
 • de activiteit wordt (mede) ontwikkeld door een lokale of regionale vereniging op het gebied van amateurkunst uit Tiel
 • de activiteit stimuleert de interesse in cultuur

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?

De maximale hoogte van uw subsidie is afhankelijk van het belang van uw activiteit.

 • Activiteiten van wijk of lokaal belang: maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500,- per activiteit.
 • Activiteiten van (boven)regionaal belang: maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- per activiteit

U mag per jaar maximaal twee aanvragen indienen voor culturele activiteiten.

Een aanvraag voor een begrotingssubsidie vraagt u aan via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een beschrijving van hoe de activiteit(en) meehelpen aan het doel van de subsidie;
 • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen.

Vraagt u als rechtspersoon subsidie aan?

Als u als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Tiel, moet u ook de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een bankafschrift maximaal 3 maanden oud (voor controle van naam, rekeningnummer en datum)
 • een recent uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel maximaal 6 maanden oud

Uw aanvraag moet op zijn laatst zes weken voor de start van de activiteit bij ons binnen zijn. U ontvangt dan van de gemeente ook binnen zes weken een besluit op uw aanvraag.

Let op staatssteun!

Niet iedere organisatie ziet zichzelf waarschijnlijk als onderneming. Maar wanneer het gaat om subsidies dan is een onderneming iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. Om dit risico uit te sluiten vragen wij u de volgende gegevens meesturen:

 • een overzicht van subsidies, vergoedingen, of steun die u ontvangt of al heeft ontvangen van overheden voor de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • een verklaring als bedoeld in de verordening over de-minimissteun (de-minimisverklaring)

U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden:

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000,- meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen daarom direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.