Subsidie voor vergroening en verduurzaming

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. De gemeente geeft daarom subsidie voor kleinschalige vergroenings- en duurzaamheidsactiviteiten die meehelpen aan dit doel. Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van € 5000,- beschikbaar.

Met vergroening bedoelt de gemeente bijvoorbeeld het weghalen van bestrating in de openbare ruimte en dat vervangen door een stuk grond met planten en of bomen. Of het vervangen van gras voor bloeiende planten. Een mooi voorbeeld hiervan is de Vlindertuin 'Zinder'.

Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, energie-coöperaties en inwoners kunnen deze subsidie aanvragen. De gemeente wil ook graag dat u de activiteiten in groepjes uitvoert. Wilt u meer informatie over deze subsidie, dan kunt u contact opnemen met subsidies@tiel.nl.

Voor de vergroenings- en verduurzamingssubsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid wijken en dorpen Tiel 2020.

Lees de tekst hieronder goed door voor u het formulier start. Zo weet u welke bijlagen u gereed moet hebben.

De gemeente geeft alleen subsidies voor activiteiten die meehelpen aan het bereiken van het doel: het verbeteren van de leefbaarheid en de vergroening en verduurzaming van wijken en dorpen. Daarnaast moeten de activiteiten meewerken aan minstens één van de volgende onderwerpen:

 • verduurzamen van de gemeente Tiel
 • vergroenen van de gemeente Tiel
 • meehelpen om de verschillende soorten planten en dieren in de gemeente Tiel in stand te houden
 • meehelpen aan het behouden van bijen en vlinders
 • meehelpen aan het vergroten van het besef bij mensen over klimaatverandering en energietransitie
 • meehelpen aan informatie over collectieve duurzame energie opwekking

Maatregelen om woningen en gebouwen te verduurzamen, bijvoorbeeld door groene daken, zonnepanelen of isolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Inwoners
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Energie-coöperaties

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond voor 2022 is € 5.000,-. De verstrekking van subsidies vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Een aanvraag voor een vergroenings- of verduurzamingssubsidie vraagt u aan via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een beschrijving van hoe de activiteiten meehelpen aan het doel van de subsidie
 • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen.

Vraagt u als rechtspersoon subsidie aan?

Als u als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Tiel, moet u ook de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een bankafschrift maximaal 3 maanden oud (voor controle van naam, rekeningnummer en datum)
 • een recent uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel maximaal 6 maanden oud

Let op staatssteun!

Niet iedere organisatie ziet zichzelf waarschijnlijk als onderneming. Maar wanneer het gaat om subsidies dan is een onderneming iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. Om van te voren goed te kunnen inschatten of sprake is van staatssteun vragen wij u de volgende gegevens meesturen:

 • een overzicht van subsidies, vergoedingen, of steun die u ontvangt of al heeft ontvangen van overheden voor de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • een verklaring als bedoeld in de verordening over de-minimissteun (de-minimisverklaring)

U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden:

Uw aanvraag moet op z’n laatst acht weken voor dat u start met de activiteit(en) bij ons binnen zijn. Als uw aanvraag te laat binnenkomt, kunnen we die niet behandelen.

Om uw aanspraak op de subsidie definitief te maken moet de gemeente uw subsidie vaststellen. Wat u hiervoor moet doen verschilt. In sommige gevallen moet u de gemeente na afloop van uw activiteiten uitleg geven over de besteding van het subsidiegeld. Dit wordt de verantwoording genoemd. Met het indienen van de verantwoording vraagt u de gemeente de subsidie vast te stellen.

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000 meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen daarom direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.