Subsidie voor verplaatsing en verbouwen van winkels centrum

De gemeente wil de ruimtelijk-economische winkelstructuur in het centrum van Tiel versterken door het beschikbaar stellen van subsidie om de toenemende winkelleegstand in de binnenstad tegen te gaan en te komen tot een toekomstbestendig winkelareaal met een aantrekkelijke mix aan functies.

Is uw winkel gevestigd in het transformatiegebied en heeft u plannen om te verhuizen naar het kernwinkelgebied? (Zie voor de gebiedsaanduidingen de onderstaande kaart.) Dan komt u misschien in aanmerking voor een verplaatsingssubsidie.

Kaart met gebieden voor de stimuleringsregeling

Wilt u eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing naar het kernwinkelgebied? Dan is er ook nog een mogelijkheid om eerst een adviessubsidie te krijgen.

Of is uw pand gevestigd in de aanloopstraten en heeft u plannen om deze te verbouwen om het pand geschikt te maken voor een andere functie, niet zijnde horeca, detailhandel en wonen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een transformatiesubsidie.


Binnen de deelverordening stimulering transformatie kernwinkelgebied Tiel 2021 zijn er drie soorten subsidies beschikbaar. Bekijk ze hieronder.

Let op staatssteun!
Op basis van de De-minimisverordening mogen ondernemingen maximaal 200.000 euro overheidssteun ontvangen over een periode van drie belastingjaren. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden: De-minimissteun subsidies-voorbeeldverklaring en toelichting (PDF, 59.88 KB)

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen via subsidies@tiel.nl.

Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een subsidie worden verleend voor advieskosten, indien een onderneming (met het vestigingsadres) gelegen is in het transformatiegebied en de ondernemer wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing naar (een adres in) het kernwinkelgebied. Met het advies kan de ondernemer inzichtelijk maken of de plannen haalbaar zijn en wat de consequenties zijn.

Aanvragen adviessubsidie (pdf, 287,2 KB)

Welke bijlagen moet u bijvoegen?

De aanvraag voor een subsidie voor advies dient schriftelijk te worden ingediend bij het college. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van het inschrijfbewijs van de onderneming bij de Kamer van Koophandel waaruit tevens het vestigingsadres blijkt;
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer;
 • een kopie van de huur- dan wel koopovereenkomst waaruit blijkt dat de onderneming waarvoor de subsidie wordt aangevraagd gevestigd is in het transformatiegebied;
 • een duidelijke omschrijving waarvoor advies wordt gevraagd met een offerte als onderbouwing;
 • de offerte en het advies dienen afkomstig te zijn aan een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat het bedrijf de benodigde expertise heeft;
 • een de-minimisverklaring.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een subsidie worden verleend voor advieskosten, indien een onderneming (met het vestigingsadres) gelegen is in het transformatiegebied en de ondernemer wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing naar (een adres in) het kernwinkelgebied. Met het advies kan de ondernemer inzichtelijk maken of de plannen haalbaar zijn en wat de consequenties zijn.
 • Voor de subsidie voor advies geldt de voorwaarde dat de ondernemer duidelijk omschrijft bij de subsidieaanvraag waarvoor advies wordt gevraagd en hiervoor een offerte als onderbouwing toevoegt.
 • Het advies kan betrekking hebben op financiële, juridische en technische aspecten en moet te maken hebben met een onderzoek naar de mogelijkheden voor verplaatsing.

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de werkelijk gemaakte advieskosten met een maximum van €3.000,- per te verplaatsen onderneming.

Verantwoording en vaststelling van de subsidie

Voor subsidies tot € 5.000,- dient de aanvrager binnen twee maanden nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond een verzoek in voor het vaststellen van de subsidie. De aanvrager stuurt hierbij mee een verantwoording dat:

 • de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en/of;
 • dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 

Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een subsidie worden verleend voor verplaatsingskosten indien een onderneming (met het vestigingsadres) gelegen is in het transformatiegebied en de ondernemer deze wil verplaatsen naar (een adres in) het kernwinkelgebied. De subsidie geldt als aan te wenden voor de verplaatsingskosten van de winkel.

Aanvragen verplaasingssubsidie (pdf, 271,2 KB)  

Welke bijlagen moet u bijvoegen?

De aanvraag voor een verplaatsingssubsidie dient minimaal acht weken voorafgaand aan de verplaatsing schriftelijk te worden ingediend bij het college. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van het inschrijfbewijs van de onderneming bij de Kamer van Koophandel waaruit tevens het vestigingsadres blijkt;
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer;
 • een kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, dan wel (concept)huurcondities van de nieuwe locatie;
 • een overzicht van de verplaatsingskosten;
 • een de-minimisverklaring.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een verplaatsingssubsidie worden verleend voor verplaatsingskosten, indien een onderneming (met het vestigingsadres) gelegen is in het transformatiegebied en de ondernemer deze wil verplaatsen naar (een adres in) het kernwinkelgebied.
 • De subsidie mag niet worden aangewend voor de huur, schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen.
 • De subsidie wordt verleend aan de ondernemer die zijn onderneming daadwerkelijk verplaatst naar het kernwinkelgebied.
 • De subsidie mag niet worden aangewend voor kosten die te maken hebben met achterstallig onderhoud en/of modernisering van het te betrekken pand als deze kosten normaliter voor rekening van de eigenaar/verhuurder zijn.
 • Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit, waaronder:
  • de kosten voor het maken van een schetsplan;
  • de verhuiskosten
  • inrichtings-/verbouwingskosten waaronder ook de eventuele aanpassingen aan de entree van het winkelpand.
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór die indiening van de aanvraag.
 •  Zodra de onderneming is verplaatst naar het kernwinkelgebied is de ondernemer verplicht de onderneming op de verlaten locatie te beëindigen en beëindigd te houden;
 • Na de verplaatsing van de onderneming is het de ondernemer niet toegestaan op de verlaten locatie in het transformatiegebied een detailhandelsonderneming te starten.
 • De onderneming dient minimaal 2 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de heropening van de zaak, gevestigd te blijven binnen het kernwinkelgebied.
 • De onderneming moet een huurcontract afsluiten in het kernwinkelgebied voor minimaal twee jaar.
 • De verplaatsing moet binnen 6 maanden nadat de subsidie is verleend zijn gerealiseerd.

Hoe hoog is de subsidie?

 • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per verplaatsing.
 • Voor subsidies tot € 5.000,- dient de aanvrager binnen twee maanden nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond een verzoek in voor het vaststellen van de subsidie. De aanvrager stuurt hierbij mee een verantwoording dat:
  • de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en/of:
  • dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Subsidies meer dan €5.000

Een verzoek om vaststelling van de verplaatsingssubsidie van meer dan € 5.000,- moet binnen twee maanden nadat de verplaatsing heeft plaatsgevonden bij het college worden ingediend. De aanvrager stuurt bij het verzoek om vaststelling mee:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening met een kopie van de facturen.

 

Een transformatiesubsidie kan worden toegekend aan een eigenaar van leegstand vastgoed met een detailhandelsbestemming in de aanloopstraten voor het verbouwen/aanpassen van de begane grond van zijn vastgoedobject naar een andere functie, niet zijnde detailhandel, horeca of wonen. Deze vergoeding is bedoeld voor het opstellen van een schetsplan en om de (ver)bouwkosten gedeeltelijk te vergoeden.

Aanvragen transformatiesubsidie (pdf, 258,2 KB)

Welke bijlagen moet u bijvoegen?

De aanvraag voor een subsidie in het kader van deze stimuleringsregeling dient minimaal acht weken voorafgaand aan de transformatie schriftelijk te worden ingediend bij het college. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar;
 • een uittreksel met eigendomsinformatie van het kadaster;
 • een bewijs dat het winkelpand al meer dan één jaar leeg staat;
 • een transformatieplan waarin het bouwplan wordt weergegeven;
 • een begroting met daarin de transformatiekosten;
 • een de-minimisverklaring.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Aan de eigenaar van leegstaand vastgoed met een detailhandelsbestemming in de aanloopstraten kan per vastgoedobject maximaal één transformatiesubsidie worden verleend voor het verbouwen/aanpassen van de begane grond van dat vastgoedobject naar een andere functie, niet zijnde detailhandel, horeca of wonen.
 • Het winkelpand met de bestemming detailhandel moet zijn gelegen in de aanloopstraten en aantoonbaar al meer dan één jaar leeg staan;
 • Het bouwplan heeft tot doel om de begane grond van het pand te transformeren naar een andere functie, niet zijnde detailhandel, horeca of wonen. Het college bepaalt of de plannen tot transformatie in aanmerking komen voor subsidie;
 • De eigenaar geeft zelf invulling aan de nieuwe functie of toont door middel van een huurovereenkomst aan dat een andere partij invulling zal geven aan de nieuwe functie.
 • Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit, waaronder:
  • de kosten voor het maken van een schetsplan;
  • de (ver)bouwkosten.
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór die indiening van de aanvraag.
 • De pandeigenaar doet afstand van de bestemming detailhandel van zijn pand bij de eerstvolgende herziening van het geldende bestemmingsplan.
 • De eigenaar zal bij zijn rechtsopvolgers bedingen dat de locatie tot aan de aanpassing van het bestemmingsplan niet opnieuw in gebruik zal worden genomen voor de bestemming detailhandel en alleen gebruikt zal worden voor doeleinden die passen binnen de toekomstige bestemming.
 • De eigenaar ziet af van de mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen.
 • De verplaatsing moet binnen 6 maanden nadat de subsidie is verleend zijn gerealiseerd.

Hoe hoog is de subsisie?

 • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per transformatie.
 • Voor subsidies tot € 5.000,- dient de aanvrager binnen twee maanden nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond een verzoek in voor het vaststellen van de subsidie. De aanvrager stuurt hierbij mee een verantwoording dat:
  • de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en/of;
  • dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Subsidies meer dan € 5.000

Een verzoek om vaststelling van de transformatiesubsidie van meer dan € 5.000,- moet binnen twee maanden nadat het vastgoedobject na transformatie voor de nieuwe functie in gebruik is genomen, bij het college worden ingediend. De aanvrager stuurt bij het verzoek om vaststelling mee:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening met een kopie van de facturen.