Subsidieregeling onderwijsachterstanden 4-12 jaar 2018-2021

De gemeente Tiel heeft het beleidskader Onderwijsachterstanden vastgesteld voor de periode 2018-2021.

Doel van deze regeling is om door middel van subsidieverstrekking aan Tielse basisscholen te zorgen:

  • voor stimulering van de ontwikkeling van basisschoolleerlingen met een onderwijsachterstand
  • dat doelgroepkinderen met een zo klein mogelijke (taal)achterstand aan het voortgezet onderwijs beginnen

Een onderdeel daarvan is de subsidieregeling Onderwijsachterstanden 4-12 jaar Tiel 2018-2021.

 

De schoolbesturen primair onderwijs kunnen gezamenlijk een subsidie aanvragen voor:

  • Vroegschoolse Educatie
  • Taal Plusklassen voor leerlingen van groep 4 en 5
  • Brede School Academie voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
  • Nieuwkomersklas

Een aantal Tielse basisscholen kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Activiteiten ter bevordering van taalontwikkeling al dan niet in combinatie met cultuur, sport en/of techniek op een reguliere school met meer dan 15% doelgroepkinderen
  • Professionalisering van leerkrachten voor activiteiten die betrekking hebben op de bovengenoemde activiteiten

In bijlage 3 van het aanvraagformulier kunt u lezen of uw basisschool in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidieaanvraag

U kunt uw aanvraag voor kalenderjaar 2019 gedurende het betreffende kalenderjaar indienen via het volledig ingevulde aanvraagformulier digitaal of per post indienen bij mevrouw Koopmans-d' Avó Alves Tinoco, subsidies@tiel.nl.

Het postadres is:

Gemeente Tiel, Team Regie op ruimte
t.a.v. mevr. M. Koopmans-d' Avó Alves Tinoco
Postbus 6325
4000 HH Tiel

De volledige ingevulde subsidieaanvragen worden worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen voor de jaren 2020 en 2021 kunnen vanaf 1 oktober van het jaar daaraan voorafgaand en gedurende het betreffende kalenderjaar worden ingediend.

Subsidieverantwoording

Voor 1 april na afloop van het subsidiejaar moet u de subsidie verantwoorden via het Verantwoordingsformulier Onderwijsachterstanden Tiel.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist in principe binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Bij substantiële aanvragen kan deze termijn eenmalig door de gemeente worden verlengd met 6 weken. Daarover zal tijdig berichtgeving plaatsvinden.

Inhoudelijke vragen over de subsidieaanvraag kunt u stellen aan Meike Elfring via m.elfring@tiel.nl. Vragen over het indienen van de subsidieaanvraag en de afhandeling hiervan kunt u stellen aan Maria Koopmans-d' Avó Alves Tinoco via subsidies@tiel.nl.