Tiel Binnenstad - Bleekveld

Aanleiding

Er is een ontwerp bestemmingsplan Binnenstad Bleekveld opgesteld voor het mogelijk maken van een bouwplan op het huidige parkeerterrein aan de Eerste Bleekveldstraat te Tiel. Het gaat om een plan voor de ontwikkeling en bouw van 28 woningen (16 appartementen en 12 grondgebonden woningen), met parkeren en groen

Procedure

Het beoogde plan past niet binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan Binnenstad. Om deze woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch juridisch geregeld wordt.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

In het kader van het bestemmingsplan Binnenstad- Bleekveld hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet milieubeheer een vormvrije m.e.r.- beoordelingsbesluit genomen. Hierin is vastgelegd dat voor het bestemmingsplan geen vormvrije milieu effecten rapport nodig is.

Stukken inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en de aanmeldnotitie voor het m.e.r.-besluit liggen met ingang van 20 september 2023 gedurende zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel

Indienen van een zienswijze

In de periode van 20 september tot 1 november 2023 kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder de vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Tiel Binnenstad Bleekveld. De Zienswijzenbrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten.
  • Mondeling: Neem contact op met de gemeente Tiel, de heer J. Strijker via 0611785975. m.e.r.-besluit Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen het m.e.r.-besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

m.e.r.-besluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen het m.e.r.-besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via e-mail: omgevingsloket@tiel.nl, of telefonisch op maandag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur via: 0344 - 637 167.

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de volgende websitelink: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00061-on01