‘Tiel in evenwicht’ – plan voor bezuinigen

15 mei 2019
Tiel krijgt te weinig geld van het Rijk voor zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners, met name voor Jeugdzorg. Hierdoor staat de gemeente er financieel niet goed voor. De inkomsten en uitgaven zijn niet in evenwicht. De gemeente moet jaarlijks 2,5 miljoen euro bezuinigen. Tegelijk is het nodig om te investeren. Zo blijft Tiel in de toekomst een vitale, sociale en aantrekkelijke stad. We moeten keuzes maken voor de korte en lange termijn waarop we bezuinigen en waarin we investeren.

Inkomsten en uitgaven in evenwicht

Overal een beetje bezuinigen kan niet meer. Dit is de afgelopen jaren al meerdere keren gedaan. Er is nu een plan om de uitgaven en inkomsten weer in evenwicht te brengen. We ontzien de inwoners zo veel mogelijk, maar dat lukt niet helemaal. Het plan bestaat voor 60% uit maatregelen die de inwoners financieel niet direct raken, zoals het verkopen van panden en maatregelen om intern zaken anders te regelen. Ook het anders organiseren van de toegang tot de zorg, met behoud van kwaliteit, is één van de maatregelen. Deze maatregelen leveren samen jaarlijks een besparing op van € 1,6 miljoen.  

Iedereen gaat er iets van merken

40% van de maatregelen is mogelijk financieel wel merkbaar voor inwoners.

  • We stoppen met de waarderingssubsidies voor amateurkunst. Hiermee besparen we
  • € 15.000. De activiteitensubsidie blijft hetzelfde. Voor cultuur blijft een budget beschikbaar van € 3.9 miljoen.
  • We verlagen het budget van de activiteiten- en waarderingssubsidie sport met € 25.000.
  • Voor sport blijft een budget beschikbaar van € 1.5 miljoen.
  • We verlagen de subsidies voor evenementen en gaan meer uitvoeringskosten toerekenen
  • naar de organisatoren. Dit levert een besparing op van € 78.000. Voor evenementen blijft een budget van € € 51.000,- beschikbaar.
  • Het budget van het mantelzorgcompliment gaat omlaag van € 125.000 naar € 75.000.
  • De individuele inkomenstoeslag wordt minder. Het budget gaat van € 330.000 naar
    € 290.000. Overige minimaregelingen blijven ongewijzigd.

Het college stelt verder voor aan de raad om de OZB met 7,5% te verhogen. 5% daarvan wil het college gebruiken om het tekort op de begroting weg te werken. Ook de parkeertarieven gaan omhoog. De tarieven op parkeerterreinen en in de garage gaan € 0,10 per uur omhoog. In de straten van de binnenstad wordt het tarief € 2,80 per uur. Daar staat tegenover dat het avondparkeren weer gratis wordt. Een overzicht van deze maatregelen staat in de special Tiel in Evenwicht (PDF, 4 MB).

Meer informatie is te lezen in de nota Tiel in Evenwicht.

Investeren in de stad

Er zijn ook inhoudelijke keuzes nodig om ervoor te zorgen dat Tiel in de toekomst een vitale, sociale en aantrekkelijke stad blijft. Daarom wil de gemeente ook investeren. Na de zomer wordt hiervoor een aparte aanpak gemaakt. Dit is de investeringsagenda voor Tiel. 2,5 % van de OZB-verhoging is bestemd voor deze investeringen.

Hoe nu verder?

Op 13 juni is er een inspreekavond over de bezuinigingsmaatregelen. Op 26 juni praat de gemeenteraad over de plannen.  De raadsleden bepalen dan of ze het er mee eens zijn. In november 2019 stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Meer informatie

De achterliggende documenten vindt u in het raadsinformatiesysteem bij de commissie Beleidscyclus van 20 juni 2019.