Kruispunt: links een witte bestelbus, rechtsvoor een groot zebrapad en daar loopt een meneer over.

Tiel investeert met positief saldo en positieve energie

12 juni 2024
Nieuws

De eerste voortgangsrapportage van 2024 laat zien dat de gemeente Tiel mooi op koers ligt met de voorgenomen acties uit de begroting. Volgens de prognose is er aan het eind van het jaar een overschot van bijna negen ton. De Perspectievennota voor 2025 staat in het teken van verder investeren in de Tielse samenleving, infrastructuur en woningbouw.

Er gebeurt veel in Tiel anno 2024. We werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte zoals de complete herinrichting van de binnenstad. Maar ook aan wegen en fietspaden, het faciliteren van evenementen en de inrichting van het Flipje en Streekmuseum. Aan het verbeteren van de veiligheid in de gemeente en het ondersteunen van inwoners die de boodschappen en energie nauwelijks meer kunnen betalen. 

“Er heerst een positieve energie”, stelt wethouder Financiën Remco Dijkstra. “Die energie is ook nodig om de ontwikkeling van de gemeente Tiel verder te helpen. Daar hoort investeren in onze gemeente en onze stad bij om onze infrastructuur op orde te maken, betere woningbouw te realiseren en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.” 

‘Ambities op schema’

De eerste voortgangsrapportage laat zien dat Tiel op schema ligt met die ambities. Van het geraamde overschot van 1,15 miljoen euro uit de begroting resteert nog 855.000 euro. Extra uitgaven worden onder meer gedaan aan Fruitcorso en Appelpop. Ook wordt er een groter beroep gedaan op de huishoudelijke hulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

In de perspectievennota voor 2025 stelt het college aan de raad voor verder te investeren in een stevig fundament voor de toekomst van de gemeente. Daarbij is het uitgangspunt dat Tiel wil groeien naar minimaal 50.000 inwoners. Belangrijke voorgestelde investeringen zijn bijvoorbeeld in de Burense Poort en het Hasselmanplein, in meer bomen in de stad, in het evenemententerrein op de Waalkade, het versnellen van woningbouw en in een forse uitbreiding van toezicht en handhaving om criminaliteit te bestrijden en de veiligheid te verbeteren.

‘Versneld positief ontwikkelen’

“Wij zijn ervan overtuigd dat Tiel zich met de voorgestelde keuzes versneld in positieve richting ontwikkelt”, aldus Dijkstra. “We hebben extra aandacht voor veiligheid, toezicht en handhaving.  We faciliteren en organiseren de ambitie om meer mensen een woning te bieden. Daarmee leggen we een steviger fundament onder onze maatschappelijke voorzieningen. We vergroten de kwaliteit van onze leefomgeving en investeren in de sociale basis en in onze dienstverlening als organisatie. We willen een aantrekkelijke stad zijn én blijven voor al onze inwoners, ondernemers en bezoekers.”

Zoals vastgelegd in het coalitieakkoord verhoogt Tiel de belastingen alleen met de inflatiecorrectie. De financiële buffer van de gemeente heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld en krijgt van de provincie het predicaat ‘Uitstekend’. Door deze ontwikkeling en financieel gedegen beleid kan Tiel voor deze perspectievennota 1,7 miljoen euro incidenteel besteden uit de reserve.

Het financieel perspectief voor gemeenten is veranderd door het nieuwe financieringssysteem van de Rijksoverheid. Vanaf 2026 ervaren we ook in onze gemeente de consequenties. Bij het opstellen van de Perspectievennota volgt Tiel de lijn die vanuit de VNG is geadviseerd. Dat betekent dat we voor het jaar 2025 een structureel sluitende begroting presenteren. Voor de daaropvolgende jaarschijven 2026, 2027 en 2028 laten we de financiële tekorten zien die volgen als het Rijk de situatie niet aanpast. Deze tekorten variëren na verwerking van de perspectievennota tussen de 3,2 en 3,8 miljoen euro. Met een gezamenlijke lobby zetten we actief in op een verbetering in de financiering door het Rijk.