Tiel Noord en Kleine Kernen - Lingeweg 31

Publicatiedatum: 
20 aug 2021
Het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen – Lingeweg 31 gaat over het perceel Lingeweg 31 in Tiel.

Aanleiding

Op verzoek van de eigenaar van het perceel, is het plan ontwikkeld om zijn erf op te splitsen en hier twee nieuwe woningen te realiseren. Dit sluit aan op het woonbeleid van Tiel, waarin wordt gefocust op herontwikkeling binnen het stedelijk gebied. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan ‘Tiel Noord en Kleine Kernen’. Om twee woningen mogelijk te maken op dit perceel, is het voorliggend ontwerp bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 2 september 2021 voor zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen – Lingeweg 31 ongewijzigd vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten om alle ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 29 december 2021 tot en met 9 februari 2022 ter inzage bij het Omgevingsloket bij het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel op werkdagen van 10:00 tot 12:30. U moet vooraf wel een telefonische afspraak maken via telefoonnummer (0344) 637 167. Ook kunt u per e-mail vragen stellen, door deze te richten aan omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op straatnaam zoeken met ‘Lingeweg 31’ te Tiel, via plannaam- of nummer op ‘Tiel Noord en Kleine Kernen – Lingeweg 31’ of  ‘NL.IMRO.0281.BP00054-va01’.

In het vaststellingsbesluit kunt u zien welke zienswijzen door de raad gegrond of ongegrond zijn verklaard. In het onderdeel ‘Advies zienswijzen bestemmingsplan Tiel noord Kleine Kernen – Lingeweg 31’ van dit besluit staan ook alle zienswijzen.

Beroep bij de Raad van State

Degenen die ‘belanghebbende’ zijn en degene die in de periode van 2 september tot en met 14 oktober 2021 een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt: van 29 december 2021 tot en met 9 februari 2022. Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 10 februari 2022. Als niemand beroep heeft ingesteld en ook geen schorsingsverzoek heeft ingediend is het bestemmingsplan dan ook onherroepelijk. Is er wel een schorsingsverzoek ingediend? Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de Raad van State op het verzoek beslist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl 

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op de straatnaam zoeken op ‘Lingeweg 31’ te Tiel, via plannen zoeken op ‘Tiel Noord en Kleine Kernen – Lingeweg 31’ of via het plannummer op NL. IMRO.0281.BP00054-on01’.

Documenten