Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied

27 jan 2020
De gemeenteraad van Tiel heeft op 18 december 2019 het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. De raad heeft het bestemmingsplan op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Tiel (behalve de kernen Wadenoijen, Kapel Avezaath en Bergakker) en vervangt het oude bestemmingsplan buitengebied uit 2005. Op de meeste plaatsen is daarbij de bestemming uit het oude plan overgenomen. Op een aantal onderdelen zijn de algemene bouw- en gebruiksmogelijkheden verruimd. Het gaat bijvoorbeeld om de maximale inhoud van woningen, de maximale bouwhoogte op agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen in de fruitteelt (hagelnetten, regenkappen). Ook is op een aantal plaatsen een kleinere, individuele ontwikkeling of wijziging opgenomen.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 30 januari tot en met 11 maart 2020 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00025-va01

Beroep

In de periode 30 januari tot en met 11 maart 2020 kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.