Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Lingedijk

23 dec 2019
Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Lingedijk De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 18 december 2019 het bestemmingsplan Tiel West – Lingedijk ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. Aan de Lingedijk ligt een perceel grond waarop momenteel een woning staat. Daarnaast bevindt zich een parkeerterrein/voertuigenstalling en een deel met boom- en struikgewassen. Het perceel is gelegen aan de Lingedijk (Septer terrein) tussen de begraafplaats ‘ter navolging’ en de spoorlijn. Het plan omvat een totaal van 74 woningen, die als volgt zijn verdeeld; 41 appartementen in de vrije huursector, 28 appartementen in de sociale huursector en 5 grondgebonden koopwoningen.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 2 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur, Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00047-va01.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het bestemmingsplan treedtin werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.