Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a

30 jun 2020
De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 juni 2020 het bestemmingsplan Tiel West-Nieuwe Tielseweg 112a ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

De locatie aan de Nieuwe Tielseweg, waar het oude kantoorgebouw van de NUON staat, wordt begrenst door de Tinnegieter, de Heiligestraat (het RSG Lingecollege) en de parkeerplaats aan de Brugstraat.

Het is de bedoeling dat er 105 woningen worden gerealiseerd in de vorm van twee bouwblokken en een inpandige parkeervoorziening, De woningen passen binnen het woonbeleid van de gemeente Tiel. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is het bestemmingsplan Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a opgesteld.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur, Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00046-va01  en de gemeentelijke website www.tiel.nl.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.