Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – sportschool Schaarsdijkweg

1 aug 2019
De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 juli 2019 het bestemmingsplan Tiel West – sportschool Schaarsdijkweg ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. Aan de Schaarsdijkweg nabij het wielerpark wordt een bouwvlak opgenomen waarbinnen de realisatie van een sportschool en bijbehorende voorzieningen mogelijk wordt gemaakt.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur, Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00035-va01 en de gemeentelijke website www.tiel.nl.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

De bestemmingsplannen treden in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.