Veranderingen aanvragen subsidies

9 sep 2020
Er gaat in 2021 veel veranderen op het gebied van subsidie aanvragen. Op deze pagina leest u wat meer hierover. Ook organiseren we in september een aantal informatiebijeenkomsten over de veranderingen.

Veranderingen in het nieuwe subsidiebeleid in 2021

Een paar veranderingen op een rij:  

  • Subsidie is alleen mogelijk voor activiteiten die bijdragen aan een sociaal, vitaal en aantrekkelijk Tiel
  • Er is één soort subsidie, de stimuleringssubsidie. Andere subsidies komen te vervallen.
  • In deelverordeningen staat hoeveel subsidie waarvoor mogelijk is. Er zijn verschillende deelverordeningen:
  • Cultuur en Evenementen;
  • Leefbaarheid Wijken en Dorpen;
  • Integratie;
  • Sociale basis;
  • Sport.

Welke doelen en welke doelgroep zijn er voor de verschillende deelverordeningen?

Elke deelverordening kent een specifiek doel en doelgroep. Hieronder leest u een korte uitleg van de  verschillende deelverordeningen. De precieze regels kunt u in de loop van dit jaar lezen in de deelverordeningen zelf. Er komt een speciale pagina over subsidies op deze website.

Deelverordening Cultuur en evenementen

Culturele activiteiten en producties van amateurkunst kunnen subsidie krijgen als zij bijdragen aan:

  1. de profilering van Tiel en de aantrekkingskracht en kwaliteit van de binnenstad
  2. het bevorderen en behouden van actieve en veerkrachtige inwoners (cultuurparticipatie)

Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en natuurlijke personen zonder winstoogmerk (doel om winst te maken) kunnen subsidie aanvragen.

Deelverordening Leefbaarheid Wijken en dorpen

Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid in de wijken en dorpen kunnen subsidie krijgen. Het gaat om eenmalige subsidies (voorheen het wijkbudget), kalenderjaar subsidies voor de wijkorganisaties en om vergroenings- en verduurzamingssubsidies.

Deelverordening Integratie

Activiteiten die bijdragen aan integratie en participatie van inwoners en ondersteuning van opvoeding en ontwikkeling kunnen subsidie krijgen. Dat geldt ook voor ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen en het bevorderen van een sociaal netwerk. Alleen vrijwilligersorganisaties en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen deze subsidie aanvragen.

Deelverordening Sociale basis

Subsidies uit deze deelverordening zijn voor activiteiten die de zelfredzaamheid van kwetsbare Tielse inwoners groter maken. Denk hierbij aan het bevorderen van meedoen in de samenleving, voorkomen van eenzaamheid, ondersteunen en bevorderen van mantelzorg. Alleen (vrijwilligers)organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie.

Deelverordening Sport

Activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie als zij bijdragen aan actieve, gezonde en veerkrachtige inwoners. De activiteiten moeten ook invulling geven aan sport als onderdeel van de speerpunten Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd uit de Toekomstvisie Tiel. Denk bijvoorbeeld aan: kennismaking met (een) sport, bevorderen van sportdeelname van inwoners met een beperking, ontwikkelen en scholen van technisch en/of bestuurlijk kader van sportverenigingen. Alleen (omni)sportverenigingen die gevestigd zijn in de gemeente (statutair) komen in aanmerking voor subsidie. Ook moeten zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Informatiebijeenkomsten over de deelverordeningen

In september organiseren we meerdere informatiebijeenkomsten, In iedere bijeenkomst staat één deelverordening centraal. Organisaties, clubs en verenigingen die dit jaar en vorige jaren al subsidie aangevraagd hebben, hebben een uitnodiging ontvangen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst, maar denkt u na het lezen van de beschrijving dat uw organisatie wel bij kan dragen aan één van de doelen van de deelverordeningen? Neemt u dan contact op met Hilde Waterlander, hwaterlander@tiel.nl. U krijgt dan meer informatie over de bijeenkomst.